Pravilnik o priznanjih zveze klubov Maksa Perca Slovenije

Objavljeno 12 April 2016

Na podlagi 38. in 57. člena Pravil zveze klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Slovenije je redna volilna skupščina zveze dne 25. maja 2013 sprejela

PRAVILNIK O PRIZNANJIH

ZVEZE KLUBOV MAKSA PERCA SLOVENIJE

1. člen

Klubi in zveza klubov upokojenih delavcev ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Slovenije (v nadaljnjem besedilu: klubi ali zveza v ustreznem sklonu) lahko podeljujejo svojim članom priznanja za uspešno delo v klubu ali zvezi.

Nekatera priznanja lahko podelijo tudi drugim zaslužnim posameznikom, državnim organom, ustanovam, delovnim organizacijam, društvom in drugim združenjem, ki so pomembno prispevali k delovanju in popularizaciji kluba ali zveze.

2. člen

Priznanja so:

  • pisna pohvala
  • zahvalna listina
  • bronasta, srebrna in zlata plaketa
  • častno članstvo zveze ali kluba

3. člen

Pisno pohvalo podeljujejo izvršni organi klubov svojim članom za večletne ali enkratne pomembnejše delovne prispevke pri delu kluba.

Ta pohvala je v obliki posebne listine, na kateri je v sredini zgornjega dela listine upodobljen znak zveze oz. kluba zatem pa besedilo: “Klub … podeljuje (ime in priimek člana v 3. sklonu ednine) POHVALO za uspešno delo v klubu”, nato pa kraj in datum sprejema sklepa o pohvali, žig in podpis predsednika kluba.

 

4. člen

Zahvalno listino podeljuje izvršni organi zveze posameznim klubom, izvršni odbori klubov pa posameznim članom za uspešno izvedbo konkretne naloge.

Tako listino lahko prejmejo tudi državni organi, lokalni samoupravni organi, delovne organizacije, ustanove, društva, združenja in posamezniki, ki niso člani klubov, za njihov prispevek pri izvedbi raznih prireditev, tekmovanj in manifestacij, ki jih organizirajo zveza ali klubi.  

Zahvalna listina je podobne vsebine in oblike kot pisna pohvala, namesto “podeljuje POHVALO” pa je napisano “izreka ZAHVALO”.

5. člen

Bronasto, srebrno in zlato plaketo podeljujejo izvršni odbori klubov ali zveze zaslužnim članom klubov, ki so si pridobili posebne zasluge za delovanje kluba ali zveze ali pa so z enkratnim dejanjem pomembno prispevali h klubu ali zvezi.

Plaketa je v obliki listine, ki ima zgoraj znak kluba oz. zveze spodaj pa je besedilo, ki vsebuje ime kluba oziroma zveze, ime in priimek prejemnika plakete v 3. sklonu ednine, za izredne zasluge, datum sprejema sklepa o podelitvi plakete, žig in podpis predsednika kluba oziroma zveze.

6. člen

Častno članstvo je najvišje priznanje zveze in klubov.

Naziv častnega člana kluba ali zveze lahko pridobi član kluba, ki ima posebne zasluge za delo v klubu ali zvezi, državni organ, ustanova, delovna organizacija, društvo, združenje ali posameznik, ki ni član kluba, a je pomembno finančno, gmotno, moralno ali kako drugače prispeval k delovanju in popularizaciji kluba ali zveze.

O podelitvi tega naslova odloča občni zbor kluba ali skupščina zveze.

Listina o imenovanju za častnega člana ima v sredini zgornjega dela znak kluba oz. zveze.

Na listini je besedilo: “Občni zbor kluba … (oziroma skupščina zveze) je dne … sprejela sklep o imenovanju (ime in priimek posameznika ali naziv pravne osebe v 2. sklonu) za ČASTNEGA ČLANA kluba (oziroma zveze) za zasluge pri razvoju in napredku kluba (oziroma zveze)”, nato pa sledi žig kluba oziroma zveze ter podpis predsednika kluba oziroma zveze.

7. člen

Pisno priznanje, zahvalno listino in nagrado je mogoče podeliti isti osebi tudi večkrat.

Plaketo iste vrste se lahko podeli istemu posamezniku samo enkrat.

8. člen

Sklep o podelitvi priznanj iz 2. člena tega pravilnika, razen častnega članstva, sprejme izvršni odbor kluba oziroma zveze na podlagi obrazloženega pisnega predloga, ki ga izdela predsednik, član ali skupina članov tega odbora.

Sklep o imenovanju za častnega člana kluba oziroma zveze sprejme občni zbor kluba ali skupščina zveze na podlagi pisnega obrazloženega predloga izvršnega odbora kluba ali zveze.

Pobudo za podelitev priznanja lahko poda vsak član kluba.

9. člen

Priznanja podeljuje predsednik kluba oziroma zveze na občnem zboru kluba oziroma skupščini zveze.

10. člen

O podeljenih priznanjih kluba ali zveze vodi tajnik oziroma tajnica ustrezno evidenco, ki vsebuje:

  • podatke o prejemniku priznanja,
  • vrsto podeljenega priznanja,
  • kratek opis razlogov za podelitev priznanja,
  • datum sklepa o podelitvi priznanja,
  • datum izročitve priznanja.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zveze.

Po uveljavitvi tega pravilnika se z njim uskladijo vsi dosedanji akti o priznanjih v klubih.

V Ljubljani, 25. maj 2013

                                                                                                    

       Predsednik

                                                          Niko Jurišič