Pravila kluba

Objavljeno 15 Maj 2014

Na podlagi 9. člena zakona o društvih (Ur. list RS 60/95) je redni občni zbor Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Ljubljana dne 23.03.2005 sprejel prečiščeno besedilo

P R A V I L

Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Ljubljana

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Ljubljana je prostovoljno interesno društvo upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v teh pravilih ter v skladu z zakonom o društvih.

2.člen

Ime kluba je: Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Ljubljana (v nadaljevanju klub). Sedež kluba je v Ljubljani, Kotnikova 8/a.

3.člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4.člen

Klub ima okrogel pečat premera 3 cm. Na obodu je izpisano besedilo Klub upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Ljubljana.V sredini pečata je znak kluba. Znak ima obliko ščita, na katerem so trije stožci in pod njimi valovita črta.

5.člen

Klub deluje na območju Policijske uprave Ljubljana in ima 10 aktivov: Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Ribnica, Trbovlje in Vrhnika. Aktivi sami odločajo o svoji notranji organizaciji in delovanju.

II.

NAMEN IN NALOGE KLUBA

6.člen

Da bi uspešno dosegal svoj namen in izvajal svoje naloge, klub navaja svoje člane k aktivnemu življenju in delovanju, k spoznavanju kulturnih vrednost ter naravnih lepot in znamenitosti, k tovarištvu, vzajemnosti in medsebojnemu spoštovanju.

7.člen

Za uresničitev tega namena izvaja klub naslednje konkretne naloge:

- Temeljna naloga kluba je organiziranje in razvijanje družabnega življenja, praznovanj, športa in rekreacije, prireditev, srečanj in izletov, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, socialne in druge pomoči ter drugih dejavnosti, vse za člane kluba. Klub ohranja pozitivne zgodovinske tradicije in delovanje varnostnih služb in organov.

- Klub skrbi za seznanjanje svojih članov in drugih upokojencev Ministrstva za notranje zadeve z delom, uspehi in problemi Ministrstva za notranje zadeve, usmerja svoje člane, da v skladu z zakonom nudijo pomoč Ministrstva za notranje zadeve ter si skupaj z njimi prizadeva za razvijanje in poglabljanje medsebojnih stikov in vezi.

- Klub seznanja svoje člane z določbami predpisov o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju ter njihovimi pravicami. Klub seznanja svoje člane tudi s predvidenimi spremembami teh predpisov zaradi dogovora o skupnih stališčih ter varovanja pravic in interesov svojih članov kot upokojencev.

- Klub nudi pomoč svojim članom pri reševanju njihovih socialnih, statusnih in drugih problemov in v ta namen sodeluje z organi lokalne samouprave, centri za socialno delo in drugimi upravnimi organi ter z društvi upokojencev in drugimi organizacijami, ki delujejo na ustreznih področjih, oz. jim je zaupana skrb za upokojence in starejše občane.

 III.

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

8.člen

Zaradi uresničevanja skupnih interesov se klub skupaj z drugimi klubi upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve lahko združuje v Zvezo klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« in druga društva ter njihove zveze.

9.člen

Klub sodeluje s sindikalnimi, veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami s področja notranjih zadev v domovini in tujini in si skupaj z njimi prizadeva za utrjevanje medsebojnih stikov ter se z njimi dogovarja za izvajanje skupnih programov in drugih aktivnosti v skupnem interesu.

Klub na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve usklajuje svoje obveznosti in svoje potrebe.

IV.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

10.člen

Klub nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

11.člen

Klub zastopa in predstavlja predsednik.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika kluba opravlja njegove naloge podpredsednik kluba ali drugi član IO, ki ga predsednik pooblasti.

V.

 JAVNOST DELA

12.člen

Delo kluba je javno.

Klub obvešča javnost o svojem delu preko glasila »Varnost« in drugih sredstev javnega obveščanja, predstavniki sredstev javnega obveščanja pa so lahko vabljeni na seje kluba.

13.člen

Člani kluba imajo pravico biti obveščeni o delovanju kluba in o vseh vprašanjih, ki so v tej zvezi zanje pomembna.

Klub zagotavlja javnost dela v odnosu do članov s tem, da so seje, na katerih se obravnava delo kluba, odprte za člane.

Člani kluba imajo pravico vpogleda v zapisnike sej organov kluba.

14.člen

Za uresničevanje javnosti dela so odgovorni:

- predsednik kluba

- člani IO, ki jih pooblasti predsednik kluba.

 

 

VI.

 

ČLANSTVO V KLUBU

15.člen

Član kluba lahko postane vsak upokojeni delavec Ministrstva za notranje zadeve, ki:

- je državljan Republike Slovenije,

- prostovoljno poda pristopno izjavo,

- sprejme ta pravila,

- plačuje članarino.

Klub sprejema v članstvo tudi pridružene člane, če izpolnjujejo pogoje naštete v prejšnjem odstavku. Pridruženi člani imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, razen volilne pravice in sodelovanja v organih kluba.

O sprejemu pridruženega člana v klub odloča izvršni odbor.

16.člen

Člani kluba imajo pravico:

-       odločiti se, v kateri aktiv bodo včlanjeni,

-       sodelovati pri delu kluba in njegovih organov,

-       voliti in biti izvoljen v organe kluba,

-       dajati predloge in pobude za delovanje kluba,

-       biti obveščeni o delu kluba in njegovih organov,

-       zahtevati pomoč kluba,

-       se udeleževati vseh prireditev in dejavnosti, ki jih organizira klub.

17.člen

Člani kluba imajo dolžnost, da:

-       prispevajo k uresničevanju namena in nalog kluba,

-       se ravnajo po določbah teh pravil ter po sklepih občnega zbora,

-       izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,

-       se udeležujejo občnih zborov, sej organov kluba in drugih klubskih aktivnosti,

-       plačujejo članarino,

-       varujejo ugled in interese kluba.

18.člen

Naslov »Častni član kluba« je najvišje priznanje, ki ga klub podeli svojemu članu za izjemne zasluge pri delu kluba. Klub to priznanje podeli v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zveze klubov »Maksa Perca« Slovenije.

19.člen

Članstvo v klubu preneha :

-       z izstopom, ko član poda IO pisno izjavo o odstopu,

-       s črtanjem iz evidence, če ne plačuje članarine več kot dve leti,

-       z izključitvijo, če krši svoje dolžnosti in druge določbe pravil,

-       s smrtjo.

Pred uporabo ukrepa črtanja oz. izključitve morajo organi kluba storiti vse, kar je v njihovi pristojnosti, da do teh ukrepov ne bi prišlo.

O črtanju iz evidence odloča IO, o izključitvi pa častno razsodišče.

VII.

 

ORGANI KLUBA

20.člen

Organi kluba so:

-       občni zbor,

-       izvršni odbor,

-       nadzorni odbor,

-       častno razsodišče.

21.člen

Mandatna doba predsednika kluba, podpredsednikov, članov IO, NO in častnega razsodišča traja 4 leta. Član kluba je lahko ponovno izvoljen v isti organ.

22.člen

Občni zbor je najvišji organ kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba.

Občni zbor je redni ali izredni.

Redni občni zbor skliče IO enkrat letno.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga IO na svojo pobudo, na zahtevo Nadzornega odbora, ali na zahtevo tretjine članov. Če IO ne skliče izrednega občnega zbora v 30 dneh, ga skliče predlagatelj sam. Izredni občni zbor sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Predlog dnevnega reda določi predlagatelj, ki tudi pripravi gradivo za sejo.

Občnemu zboru smejo prisostvovati predstavniki društev upokojencev, predstavniki drugih klubov in Zveze klubov ter predstavniki Ministrstva za notranje zadeve.

23.člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 20 minut, nato je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 20 članov.

Občni zbor začne predsednik kluba in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.

Občni zbor izvoli še zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo ter po potrebi še druge delovne organe.

24.člen

Občni zbor:

-       sklepa o dnevnem redu in ga sprejme,

-       razpravlja o poročilih, delu in predlogih organov kluba,

-       sprejema program dela kluba ter smernice za delo IO,

-       sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-       odloča o predlogih in pobudah članov kluba,

-       izvoli in razrešuje predsednika, podpredsednika kluba in člane IO, predsednika in člane nadzornega odbora, predsednika in člane častnega razsodišča,

-       sprejema in spreminja ter dopolnjuje pravila kluba in druge splošne akte,

-       odloča o včlanjevanju kluba v Zvezo klubov in druge upokojenske organizacije in voli delegate zanje,

-       določa višino članarine,

-       podeljujejo naslov »Častni član«, priznanja in plakete posebno zaslužnim članom kluba in drugim občanom,

-       odloča o pritožbah članov kluba proti sklepom IO in častnega razsodišča,

-       sklepa o prenehanju kluba.

25.člen

Volitve organov kluba so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sklene, da so javne.

26.člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar občni zbor odloča o sprejemu ter spremembi in dopolnitvi pravil in drugih splošnih aktov ter o prenehanju kluba, je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve tretjini navzočih članov. Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane kluba in za vse njegove organe.

Na občnem zboru se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overitelja zapisnika.

27.člen

Vsi organi kluba in njihovi člani so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

Občni zbor lahko razreši organ v celoti ali posamezne njegove člane, če oceni, da ne opravljajo svojih nalog v skladu s temi pravili ter s smernicami občnega zbora.

28.člen

IO je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijsko, strokovno tehnično in administrativno delo ter vodi delo društva med dvema sejama občnega zbora, po programih in sprejetih sklepih občnega zbora.

IO šteje 13 članov, ki so predstavniki aktivov kluba, predsednik in dva podpredsednika.

IO se konstituira na svoji prvi seji in izvoli tajnika in blagajnika.

IO lahko za opravljanje nalog iz svoje delovnega področja oblikuje stalna in občasna delovna telesa.

29.člen

Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

-       izvršuje sklepe skupščine,

-       skrbi za uresničevanje namena in nalog kluba,

-       pripravlja program dela kluba,

-       izvršuje program dela,

-       pripravlja poročila o svojem delu ter predloge za skupščino,

-       skrbi za sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve,

-       pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,

-       odloča o uporabi sredstev v okviru sprejetega finančnega načrta,

-       pripravlja predlog pravil kluba, njihovih sprememb ter drugih splošnih aktov,

-       skrbi za zagotavljanje finančnih in materialnih sredstev za izvajanje klubskih dejavnosti,

-       imenuje stalna in občasna delovna telesa, jim določi naloge, mandatno dobo in imenuje njihove vodje,

-       daje predloge za delegate v Zvezo klubov, druge organizacije upokojencev, organizacij zajetih v 24. členu tega pravilnika.

30.člen

Seje IO sklicuje njegov predsednik. Seje so enkrat v vsakem trimesečju oz. po potrebi. Sklic seje lahko zahteva tudi nadzorni odbor ali tretjina članov kluba.

Seja je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov IO. IO sklepa z večino glasov navzočih članov.

31.člen

Predsednika kluba izvoli občni zbor za 4-letni mandat in je po preteku mandata lahko ponovno izvoljen.

Predsednika kluba je hkrati tudi predsednik IO.

Naloge predsednika kluba so, da:

-       zastopa in predstavlja klub,

-       sklicuje in vodi sejo IO ter predlaga dnevni red,

-       skrbi za pripravo gradiva za sejo IO,

-       skrbi za izvajanje sklepov IO in drugih nalog kluba,

-       skrbi za povezavo z aktivi kluba, ustreznimi organi in organizacijami zaradi zagotavljanja uspešnega dela kluba,

-       podpisuje v imenu kluba in je odredbodajalec v finančnih zadevah v okviru sprejetega finančnega načrta in sklepov IO.

32.člen

Tajnik kluba vodi administrativno poslovanje kluba, skrbi za zapisnike sej, vodi statistike in evidenco članov kluba, sodeluje pri pripravi gradiva za seje IO ter pri izvajanju njegovih sklepov in izvaja plačilni promet.

33.člen

Nadzorni odbor ima predsednika in 2 člana.

Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo vseh organov kluba, zlasti pa celotno finančno in materialno poslovanje.

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se skupščine, sej IO in njegovih delovnih teles ter morajo imeti dostop do vseh gradiv v klubu.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah sproti obvešča IO ter (enkrat letno) pisno poroča občnemu zboru kluba. Član nadzornega odbora ne sme biti hkrati član IO.

34.člen

Častno razsodišče ima predsednika in 2 člana.

35.člen

Častno razsodišče vodi postopek zoper posameznega člana kluba zaradi kršitve teh pravil in drugega ravnanja, ki škoduje ugledu in interesom kluba.

Častno razsodišče lahko po izvedenem postopku izreče članu kluba sledeče ukrepe:

-       opomin,

-       javni opomin,

-       izključitev iz kluba.

Častno razsodišče vodi postopek v skladu s Poslovnikom o delu častnega razsodišča.

36.člen

Član kluba, ki mu je častno razsodišče izreklo ukrep, se lahko zoper sklep častnega razsodišča v 30 dneh od vročitve pritoži na občni zbor kluba.

Občni zbor odloči o pritožbi na svoji prvi naslednji seji. Njegova odločitev je dokončna.

VIII.

 37.člen

FINANCIRANJE KLUBA

Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:

-       s članarino,

-       s prostovoljnimi prispevki,

-       z darili in volili,

-       iz naslova materialnih pravic (premoženja).

Če klub ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.

38.člen

Finančno materialno poslovanje kluba se vodi v skladu z računovodskim standardom za društva. Klub za izvajanje finančno materialnega poslovanja sklene pogodbo z ustreznim računovodskim servisom.

IX.

 PRENEHANJE KLUBA

39.člen

Klub lahko preneha:

-       po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu ali po samem zakonu,

-       po volji članov, če tako sklene občni zbor z 2/3 večino,

-       po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha delovati (število članov pade pod 3, to je zakonski minimum za ustanovitev) ali drugi razlogi v skladu z Zakonom.

V primeru prenehanja kluba, premoženje kluba preide v last Zveze klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve »Maksa Perca« Slovenije.

O sklepu občnega zbora o prenehanju kluba mora predsednik kluba v 30 dneh obvestiti pristojni upravni organ, pri katerem je klub registriran.

  X.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem soglasja pristojne Upravne enote.

 

Predsednik:

Niko Jurišič