Občni zbor kluba, 26.03.2018

Objavljeno 04 April 2018

OBČNI ZBOR KLUBA

V ponedeljek, dne 26.3.2018 je bil izveden občni zbor kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, katerega smo se udeležili tudi člani aktiva Ljubljana. Prisotni smo se zbrali ob 10.00 uri v veliki predavalnici 2 Policijske akademije. Začetek občnega zbora je bil za dvajset minut prestavljen, z namenom, da se izpolni pogoj sklepčnosti občnega zbora. Občni zbor je odprl predsednik Niko Jurišič s pozdravnim nagovorom. V nadaljevanju je predstavil predlog organov občnega zbora, katerega smo tudi soglasno potrdili. Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje občnega zbora po predvidenem dnevnem redu. Najprej smo se seznanili s poročilom o delu kluba, sledilo je finančno poročilo, pa poročilo nadzornega odbora in na koncu še poročilo častnega razsodišča. Nadzorni odbor je v svojem poročilu predlagal, da se preveri pogodba o najemu prostorov v Pržanu in sicer v segmentu o višini najemnine glede na dejavnost najemnika. Razprave na poročila ni bilo. Sledila je predstavitev programa dela in finančnega načrta na katere prav tako ni bilo pripomb. Predsednik je poudaril, da še vedno nimamo vodjo za športno dejavnost in da se IO kluba trudi najti zamenjavo za pokojnega Stankoviča. V razpravi pod točko razno se je oglasila članica, ki sodeluje v tekmovanjih v namiznem tenisu in predlagala, da se za tekmovalce nabavijo dresi oziroma majice, na podlagi katerih bodo prepoznavni in enotno opremljeni. O predlogu bo odločal IO kluba na svoji seji.

Po zaključku občnega zbora je sledilo druženje s pogostitvijo.

                                                                                                                   Mihael Burilov      

IMG 20180326 102405IMG 20180326 102414IMG 20180326 102440IMG 20180326 102454IMG 20180326 102645IMG 20180326 102654IMG 20180326 102319IMG 20180326 102333

Redni letni občni zbor, 26.03.2018- vabilo

Objavljeno 21 Marec 2018

Logo kluba novi

Št.: 10 /2018

Ljubljana, 15.3.2018

VSEM ČLANOM KLUBA

Na podlagi 31. člena pravil Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca

S K L I C U J E M

redni letni občni zbor članov kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v ponedeljek 26.marca 2018 ob 10.00 uri

v Policijski akademiji, Rocenska 56, Ljubljana, predavalnica 12

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov

-          delovnega predsedstva,

-          verikacijske komisije,

-          zapisnikarja in overiteljev zapisnika,

 1. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika volilnega občnega zbora z dne 13.12.2017
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Predstavitev poročil:

-          Poročilo o delu kluba v letu 2017

-          Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017

-          Poročilo NO

-          Poročilo častnega razsodišča

 1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
 2. Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2018
 3. Razno

Občni zbor bo predvidoma zaključen ob 12.00 uri.

Po končanem občnem zboru ste vsi udeleženci vabljeni na prigrizek in pijačo v prostore na kapiji pred rampo.

                                                                                                PREDSEDNIK KLUBA

                                                                                                Niko Jurišič                                        

                                                                                               

Seja izvršnega odbora Kluba Maksa Perca, 16.03.2017-vabilo

Objavljeno 10 Marec 2017

Logo kluba novi

Št.:  7 /2017

Ljubljana, 8.3.2017

Na podlagi 31. člena pravil kluba Ljubljana sklicujem 9. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v četrtek 16. marca 2017 ob 10.00 uri

v prostorih Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, pritličje, predavalnica št.4

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika 8. seje IO
 2. Priprave na občni zbor
 3. 37. ŠI
 4. Letno srečanje klubov v organizaciji OK LJ
 5. Priznanja
 6. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

Finančno poročilo za 2016 in finančni plan za leto 2017 prejmete naknadno.

PRILOGA:

-          Poročilo o delu kluba za leto 2016

-          Plan dela kluba za leto 2017

                                                                                 

                                                                                              PREDSEDNIK

                                                                                              Niko Jurišič, l.r.

VABLJENI:

-          Člani IO

-          Leban Gabrijel, podpredsednik kluba

-          Popović Mirko, predsednik NO

-          Šimenc Sonja, predsednica socialne komisije

-          Trbovc Ivo, predsednik komisije za priznanja

-          Kugler Zdenko, predsednik razsodišča

-          Gorjan Robert

Seja IO aktiva Ljubljana z dne 29.11.2016

Objavljeno 26 December 2016

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

V torek, dne 29.11.2016 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Vsi člani IO aktiva Ljubljana se tega datuma spominjajo kot prazničnega, vendar pa je sedaj to delovni dan. Tako je bil tudi za nas, v nekem smislu. Glede na že določen datum prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana, je bilo potrebno preveriti ali so izvedena vsa potrebna opravila za uspešno organizacijo in izvedbo. Seja je bila organizirana v prostorih kluba Maksa Perca Ljubljana, Kotnikova 8. Na seji je bil prisoten tudi predsednik kluba g. Niko Jurišič.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali vsebino zapisnika prejšnje seje in ga brez pripomb potrdili. Pri načrtovanih aktivnostih smo obravnavali priprave na prednovoletno srečanje v gostišču Portal v Ljubljani. Ugotovili smo, da so bila vabila poslana članom po elektronski pošti in običajni pošti. Vabila so bila poslana tudi jubilantom in predsednikom aktivov kluba. Za vse je poskrbela tajnica kluba Milena. Ker se bo na prednovoletnem srečanju pobirala članarina za leto 2017, je potrebno pridobiti še ažuriran seznam članov aktiva Ljubljana z dodatno rubriko za podpis člana, ki bo plačal članarino. Ugotovili smo, da je potrebno izvesti še vabljenje gostov, direktorja PU Ljubljana in komandirjev PP v Ljubljani. Vabilo bo omenjenim posredovano v začetku decembra. Ostale aktivnosti smo izvedli po načrtu.

Predsednik kluba Niko Jurišič je prisotne obvestil, da je predlog priznanj potrjen s strani IO kluba Maksa Perca Ljubljana. Seznam bo potrebno ažurirati, priznanja pa bodo podeljena na občnem zboru v mesecu marcu v letu 2017. Prav tako je predsednik Niko Jurišič seznanil člane IO aktiva Ljubljana, da je v aktivu 206 članic in članov, da jih je v letu 2016 umrlo 15, iz članstva pa se je izpisalo 19 članic in članov.  

 Mihael Burilov      

Seja 29.11.2016Seja 29.11.2016 1Seja 29.11.2016 2Seja 29.11.2016 3Seja 29.11.2016 4

Seja izvršnega odbora aktiva Ljubljana, 10.11.2016

Objavljeno 18 November 2016

V četrtek, dne 10.11.2016 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Osrednja točka seje je bila organizacija in izvedba prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana. Seja je bila organizirana v prostorih turistične kmetije Lazar v Podgradu.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali dogovore in sklepe prejšnje seje. V tej zvezi smo obravnavali problematiko upada števila članstva. Članarine za leto 2016 ni poravnalo 42 članov. Na podlagi teh podatkov smo ugotovili, da s finančnega vidika lahko pristopimo k organizaciji prednovoletnega srečanja, saj po dosedanjih izkušnjah na tovrstna srečanja uspemo privabiti med 70 in 80 članov.

Komisija za družabna srečanja, prireditve in organizacijo izletov je pridobila dve ponudbi, ki jih je članom izvršnega odbora predstavil predsednik komisije Popovič. Glede na predstavljene ponudbe, smo ugotovili, da je pri enakovrednih ponudbah, cenovno najbolj ugodna ponudba gostišča Portal v Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da se prednovoletno srečanje organizira 13. decembra z začetkom ob 14.00 uri v gostišču Portal. Izvršnemu odboru kluba Maksa Perca Ljubljana bomo predlagali, da prednovoletno srečanje združimo s srečanjem jubilantov in predsednikov aktivov kluba Maksa Perca Ljubljana. Na srečanje članov aktiva tradicionalno povabimo še direktorja PU Ljubljana in komandirje policijskih postaj s sedežem v Ljubljani. Na seji je bilo pripravljeno vabilo in dogovorjeno obveščanje in vabljenje udeležencev.

Mihael Burilov      

 

seja 10.11seja 10.11.2016 1