Zapisnik 6. redne seje IO, z dne 26.03.2015

Objavljeno 30 September 2015

glava zapisnik IO

ZAPISNIK

6. redne seje Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki je bila dne 26.3.2015 ob 9.00 uri v predavalnici št. 5, Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

PRISOTNI: Jurišič Niko – predsednik, Leban Gabrijel in Mihičinac Niko (tudi predsednik Aktiva Grosuplje) – podpredsednika, predstavniki aktivov: Adlešič Marjan – Kočevje, Kugler Zdenko – Kamnik, Popelar Mirko – Litija, Majerič Slavko-Ribnica, Rom Ludvik – Vrhnika, Zupan Branko – Ivančna Gorica, Stanković Dragutin – športni referent, Rom Janez – Domžale, Mišetič Milena – tajnica, Popović Mirko, Kern Ivan, Tuškej Franc – NO, Robert Gorjan

ODSOTNI: Kugler Zdenko – Kamnik, Škulj Ivan - Vrhnika

Sejo je odprl predsednik Niko Jurišič in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 5. seje IO
  2. Priprave na občni zbor
  3. Razno

 

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb in dopolnitev.

AD1

Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.

AD2

Predlagali smo člane v organe občnega zbora.

Pregledali smo vsa gradiva za občni zbor.

Finančno poročilo za preteklo leto in finančni načrt za tekoče leto morata biti podrobneje razdelana po posameznih postavkah.

Ponovno smo razpravljali o delitvi članarine (20 evrov) na klub 11 evrov in aktivi po 9 evrov na člana.

Sprejet je bil

SKLEP:

Občni zbor mora biti najkasneje do konca marca v tekočem letu; zapisnik pa napisan in podpisan do 31. maja v tekočem letu.

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri.

                                                                                                         Niko Jurišič

                                                                                                          predsednik