Seja IO aktiva Ljubljana, dne 12.01.2016

Objavljeno 23 Februar 2016

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob začetku leta pripravi pregled oziroma poročilo o delu v preteklem letu in hkrati pripravi program dela za prihajajoče leto. Tako je bila prva seja IO aktiva Ljubljana v letu 2016 izvedena 12. januarja 2016 v gostišču Portal v Ljubljani.

Poročilo o delu je pripravil sekretar Žarko Ivanovič. Pri obravnavi posameznih sklopov poročila smo prisotni ugotovili, da je program dela za 2015 skoraj v celoti realiziran. V letu 2015 se odbor sestal štirikrat. Na sejah smo pripravljali in ugotavljali realizacijo načrtovanih nalog. Delo smo temeljili na posameznih komisijah, ki smo jih kadrovsko v začetku leta okrepili. Srečanje članov aktiva Ljubljana kluba Maksa Perca Ljubljana v počastitev dneva policije smo realizirali skupaj z IO kluba Maks Perc Ljubljana, PVD Sever Ljubljana, IPA klubom Ljubljana, OPS Ljubljana in vodstvom PU Ljubljana. Pri pregledu dela smo v poročilu predstavili prispevek posamezne komisije. Komisija za socialne zadeve skrbi, da tisti, ki so gibalno omejeni, v domovih za ostarele ipd. ne izgubijo stika s klubom, v okviru te skupine pa se spremlja tudi stanje med člani in članicam, ki so težje bolni. Komisija za kadrovanje, sodelovanje in priznanja skrbi iskanje in včlanjevanje novih članov, ocenjuje vzroke za osip članstva, pripravo predlogov za priznanja kluba. Proti koncu leta je komisija pripravila predlog za podelitev priznanj posameznim članom Aktiva Ljubljana. Delo komisije za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete je med člani najbolj prepoznano po organizaciji srečanja članov aktiva Ljubljana ob zaključku leta. Seveda poleg tega dogodka, je komisija aktivna tudi pri organizaciji srečanja z vodstvom PU Ljubljana, organizaciji dogodkov, skupaj z drugimi.

Pri obravnavi predloga programa dela smo bili enotni, da je vsebinsko podoben programu prejšnjega leta in s tem za realizacijo zahtevnejši za IO, predvsem zaradi težav pri pridobivanju novih članov, neaktivnosti ali slabe obveščenosti članov aktiva. Tu vidimo določen izziv v IO in upamo, da ga bomo uspešno realizirali.

Poročilo o delu in program dela s predvidenimi finančnimi stroški se vsako leto pošlje IO kluba.

Po zaključku seje smo prisotni člani IO aktiva Ljubljana nadaljevali druženje ob dobri hrani in pijači.

Mihael Burilov      

seja