Zapisnik 6. redne seje IO, z dne 26.03.2015

Objavljeno 30 September 2015

glava zapisnik IO

ZAPISNIK

6. redne seje Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki je bila dne 26.3.2015 ob 9.00 uri v predavalnici št. 5, Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

PRISOTNI: Jurišič Niko – predsednik, Leban Gabrijel in Mihičinac Niko (tudi predsednik Aktiva Grosuplje) – podpredsednika, predstavniki aktivov: Adlešič Marjan – Kočevje, Kugler Zdenko – Kamnik, Popelar Mirko – Litija, Majerič Slavko-Ribnica, Rom Ludvik – Vrhnika, Zupan Branko – Ivančna Gorica, Stanković Dragutin – športni referent, Rom Janez – Domžale, Mišetič Milena – tajnica, Popović Mirko, Kern Ivan, Tuškej Franc – NO, Robert Gorjan

ODSOTNI: Kugler Zdenko – Kamnik, Škulj Ivan - Vrhnika

Sejo je odprl predsednik Niko Jurišič in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 5. seje IO
  2. Priprave na občni zbor
  3. Razno

 

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb in dopolnitev.

AD1

Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.

AD2

Predlagali smo člane v organe občnega zbora.

Pregledali smo vsa gradiva za občni zbor.

Finančno poročilo za preteklo leto in finančni načrt za tekoče leto morata biti podrobneje razdelana po posameznih postavkah.

Ponovno smo razpravljali o delitvi članarine (20 evrov) na klub 11 evrov in aktivi po 9 evrov na člana.

Sprejet je bil

SKLEP:

Občni zbor mora biti najkasneje do konca marca v tekočem letu; zapisnik pa napisan in podpisan do 31. maja v tekočem letu.

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri.

                                                                                                         Niko Jurišič

                                                                                                          predsednik

7. redna seja IO kluba Maksa Perca Ljubljana, 30.09.2015- vabilo

Objavljeno 24 September 2015

Vabilo IO 30.09.2015 vabilo

Na podlagi 31. člena pravil kluba sklicujem 7. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v sredo 30. septembra 2015 ob 10.00 uri

v predavalnici št. 1, Fakultete za varnostne vede,

Kotnikova 8, Ljubljana

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 6. seje IO
  2. Informacija o sklepih IO Zveze klubov
  3. Organizacija letnega družabnega srečanja članov OK Slovenije, oktober 2015

-          Družabno srečanje naj bi bilo zadnji teden v oktobru 2015 (med 26. in 30.10), zbor ob 10.00 v Tacnu (golaž ali obara),11.00 odhod na izbrane destinacije (ogled gradu, vožnja z ladjico po Ljubljanici), 14.00 kosilo v Tacnu

  1. Finančno stanje in potrditev pogodbe in nekaterih stroškov nastalih v zvezi z aneksom k pogodbi Čas d.o.o. – stroški dovoljene adaptacije
  2. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

                                                                                 

                                                                                              PREDSEDNIK

                                                                                              Niko Jurišič, l.r.

VABLJENI:

-          Člani IO

-          Člani NO

Zapisnik rednega letnega občnega zbora z dne 26.03.2015

Objavljeno 05 Julij 2015

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ
MAKSA PERCA LJUBLJANA
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana

Z A P I S N I K
rednega Občnega zbora Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana

z dne 26. 3. 2015 s pričetkom ob 11. uri v 5. predavalnici Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, Kotnikova 8, Ljubljana, ki je bil sklican v skladu s Pravili Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana ter predlagan naslednji:

Dnevni red

l. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev njegovih organov:
    - delovnega predsedstva,
    - verifikacijske komisije,
    - zapisnikarja in
    - overitelja zapisnika.
2. Pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika Občnega zbora z dne 14. 4. 2014
3. Obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2014 in sprejem zaključnega
    računa za leto 2014
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava o poročilih
6. Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2015
7. Razno

Ad. 1
Predsednik kluba g. Niko Jurišič (v nadaljevanju: predsednik) je pozdravil udeležence občnega zbora in obrazložil predlog dnevnega reda.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je predlagal kandidate za delovna telesa občnega zbora in sicer za

Delovno predsedstvo: predsednik     Robert Gorjan
                        član               Janez Rom
            članica           Helena Smrekar

Verifikacijsko komisijo: predsednik  Zdenko Kugler
    član             Slavko Majerič
    članica        Marija Fortuna

Zapisnikar:                Niko Mihičinac

Overitelja zapisnika:             Žarko Ivanovič
                               Milan Anželj

Na predlog za člane delovnih teles ni bilo pripomb, občni zbora pa je z glasovanjem soglasno potrdil podan predlog za člane delovnih teles, ki so začeli z delom.

Delovni predsednik je pozval verifikacijsko komisijo, da je podala poročilo o sklepčnosti občnega zbora.
Na občnem zboru je bilo po preteku pol ure od napovedanega začetka občnega zbora je bilo navzočih več kot 20 članov kluba in s tem ugotovljeno, da je občni zbor sklepčen ter tako lahko sprejema in potrjuje vse sklepe na sklicanem zboru.

Ad. 2
Podrobno obrazložitev zapisnika je podal predsednik iz katerega izhaja, da so bile realizirane zastavljene naloge, ki so v večini iz leta v leto enake.
Novost je bila postavitev spletne strani kluba, ki jo je pripravil naš član Slavko Majerič in prisotne seznanil z možnostmi uporabe na ime: www.klub.udmnzlj.com, katerega dnevno že obišče okoli 60 oseb.
Med letom so bile opravljene nadomestne volitve za predsednika Nadzorne odbora kluba in namesto dosedanjega Marjana Rajsarja je bil izvoljen g. Mirko Popovič, za člana pa Ivan Kern.. 3
Predsednik je podal letno poročilo o delu kluba in poleg rednih dejavnosti izpostavil problematiko stalnega upada števila članov.
Največ izbrisa članov je zaradi neplačevanja članarine. V lanskem letu je umrlo 18 članov kluba. Na to temo bo Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ v Mariboru, dne 14. 4. 2015 organizirala posvet z naslovom »Delovanje in problematika vključevanja upokojencev MNZ v članstvo klubov«. O sklepih tega posveta bomo naknadno obveščeni.
Pohvalil je športno sekcijo, ki jo uspešno vodi g. Stankovič, ki se je vključil v razpravo in podal pregled lepih športnih dosežkov naših članov na regijskem in državnem nivoju. Ti dosežki so bili objavljeni v Biltenu zveze klubov in v drugih medijih.
V nadaljevanju je predsednik še poudaril opravljene aktivnosti kot so,  udeležbe na proslavah in komemoracijah, planinskih in izletniških pohodih.
Z GPU, druženjem SEVER in Sekcijo IPA že tradicionalno organiziramo srečanje ob dnevu policije v Tacnu, kar se je izkazalo kot zelo uspešno in pozitivno.
Zaradi drugačnega načina poslovanja in drugačnih družbenih razmer kot nekoč, sodelovanje z GPU in MNZ je vse težje in daleč od želenega.
Prapor kluba se v glavnem uporablja za pogrebne slovesnosti, ki ga nosi zadolženi praporščak. Poskrbljeno je tudi za poslovilne nagovore pokojnim, če to želijo njihovi svojci.

Finančno poročilo kluba je predsednik podal v podrobni obrazložitvi in poudaril pozitivni premik finančnega poslovanja iz večletne zgube na račun prostorov na Pržanu, ki so v lanskem letu poleg vseh vlaganj in stroškov prinesli 660,00 EUR presežka. Podrobnejši pregled je razviden iz pregleda računovodskega servisa.
Ob zaključku leta je bil finančni sklad kluba 19.498,00 EUR, od tega je 16.000,00 EUR vezanih sredstev in na TRR v banki 3.500,00 EUR.


Ad. 4
Predsednik nadzornega odbora g. Mirko Popovič je podal poročilo z naslednjimi ugotovitvami:
finančno poslovanje je vodeno v skladu z računovodskimi standardi in denarna sredstva so bila uporabljena skladno s sklepi organov kluba,
zaželena je bolj podrobna obrazložitev nekaterih računovodskih postavk, ki bi jo člani kluba lažje razumeli,
finančna sredstva iz članarin (9 EUR) za člane posameznih odborov bo potrebno v bodoče podrobne opredeliti in uskladiti z računovodskimi standardi,
glede na višino naših finančni sredstev s katerimi razpolaga klub, ni potrebno sprejemati posebnega akta kot je npr. Pravilnik o finančnem poslovanju, kot je bil podan predlog g. Miha Burilova na izvršnem odboru kluba,
predlaga, da občni zbor potrdi podano poročilo o delu kluba in finančno poročilo kluba z bilanco za leto 2014.

Ad. 5
Razprava o poročilih:
g. Branko Bračko je predlagal, da bi nam bila mogoče v pomoč kadrovska služba MNZ in policije, ki bi z neko obliko aktivnosti (letaki, razgovori ipd) svetovali delavcem ob odhodih v pokoj, da se v krajih bivanja povežejo z našimi klubi, obenem analizirati vzroke za nenehno upadanje članstva, čemur je pritrdil tudi g. Mirko Popovič.
g. Zdenko Kugler je povedal, da so z enako problematiko ukvarjajo tudi ostala združenja v katera so vključeni delavci MNZ (SEVER, IPA).
g. Gabrijel Leban ugotavlja na terenu, da je kar nekaj članov izstopilo zaradi članarine, ki jim predstavlja pogrešljiv strošek.
g. Robert Gorjan je obrazložil, da policija nima več svoje kadrovske službe in tako bodo naši predlogi težje realizirani.
Kar se tiče finančnih težav posameznikov glede plačevanja članarine, obstajajo tudi takšni, vendar večina upokojencev ne čuti potrebe po združevanju, kar trenutno vzpodbujajo družbene razmere pri nas. Tudi pokojnine prejšnjih upokojencev so višje kot jih dobivajo novi upokojenci.
ga. Milica Hiti enako opaža, da družbeno pasivnost naših upokojencev povzročajo razmere v državi in vse večja odtujenost posameznikov.
g. predsednik se je zavezal, da bo upošteval predloge nadzornega odbora in jih skozi delo izvršnega odbora realiziral.

Predsednik delovnega predsedstva g. Robert Gorjan je po razpravi dal občnemu zboru na glasovanje za sprejetje in potrditev podanih poročil.

SKLEP: Vsa podana poročila, predlogi in pripombe so bile soglasno sprejete.


Ad. 6
G. predsednik je podal program dela kluba za leto 2015 in pri tem poudaril, da se bo delo kluba nadaljevalo z reševanjem aktualne dosedanje problematike s poudarkom:
- na pomoči socialno ogroženim članom kluba, za kar bi potrebovali več informacij s terena,
- na organiziranju srečanja članov vseh klubov upokojenih delavcev MNZ, ki bo v Ljubljani,
- nadaljevati vzorno sodelovanje z Združenjem SEVER in Sekcijo IPA ter MNZ,
- dopolnjevati spletne strani našega portala, pri čemer naj čim več o dogodkih obveščamo g.
   Slavka Majeriča. Spletna stran naj bo tudi naš medij za oblikovanje skupnih mnenj glede
   zastopanja določenih stališč v javnosti (za pravice policistov, preprečevanja izkrivljanja
   zgodovinskih dejstev ipd), kot sta to omenila g. Gorjan in g. Bračko.
- na seznanitvi s Pravilnikom o protokolarnih in postrojitvenih pravilih v policiji, kjer so
  opisani postopki ob proslavah, žalovanjih ipd, ker je za naše delovanje pomembno,

G. predsednik je v nadaljevanju podal finančni načrt kluba za leto 2015 in pri tem pojasnil, da izdatki ostajajo približno enaki kot v lanskem letu. Pričakovati je trend počasnega naraščanja prihodkov iz naslova prostorov na Pržanu. Občnemu zboru predlaga, da pooblasti  Izvršni odbor kluba, da pripravi finančni plan za izvedbo srečanja članov klubov iz Slovenije v Ljubljani, kakor tudi spelje organizacijo srečanja.

Predsednik delovnega predsedstva g. Robert Gorjan je po razpravi dal občnemu zboru na glasovanje za sprejetje in potrditev podanih poročil.

SKLEP: Podana programa s predlogi in pripombami sta bila soglasno sprejeta.

RAZNO:
G. predsednik je navzoče seznanil z dopisom kluba Nova Gorica o slovesnosti ob 70-letnici smrti Maksa Perca. Vabijo člane klubov, da se udeležijo slovesnosti.

SKLEP: G. predsednik preuči možnosti za udeležbo ter organizira odhod naše delegacije v
   Novo Gorico.


G. Medja Velimir je občnemu zboru predlagal, da se v bodoče ob začetku občnih zborov z minuto moka poklonimo preminulim članom.

SKLEP: Občni zbor je predlog soglasno potrdil


G. Zdravko Popovič je predstavil lastno strokovno knjigo »Tahograf«, ki jo je napisal kot strokovnjak in sodni izvedenec na tem področju.
Knjiga je do sedaj edini tovrstni pripomoček uporabnikom in kontrolorjem tahografov. Na vpogled je v prostorih našega kluba na Kotnikovi 8 v Ljubljani.

Predsednik kluba in ostali navzoči smo Popoviču čestitali ob izdaji tega priročnika in se mu zahvalili za vložen trud.

Predsednik kluba je navzoče seznanil, da naš član Niko Dragoš praznuje visok življenjski jubilej, 108 letnico.
Ob tej priložnosti ga bo s članom odbora Ljubljana obiskal v domu starejših občanov, ter mu izročil primerno darilo.


G. predsednik je vse udeležence občnega zbora povabil, da se po zaključku občnega zbora zadržijo na družabnem srečanju ob prigrizku in pijači.


Dnevni red je bil z do sedaj opisanim izčrpan, predsednik delovnega predsedstva g. Robert Gorjan se je udeležencem občnega zbora zahvalil za udeležbo, podana poročila, sodelovanje v razpravah in je navzoče seznanil, da je občni zbor za leto 2015, zaključen.

Zaključek ob 13. uri istega dne.

Zapisnikar:                               Predsednik delovnega predsedstva:

Niko Mihičinac                            Robert Gorjan

_________________________            ______________________________


Overitelja zapisnika:

Žarko Ivanovič ________________________


Milan Anželj    ________________________

Redni letni občni zbor, 26.03.2015

Objavljeno 06 April 2015

IMG 0976 1IMG 0977 1IMG 0978 1IMG 0979 1IMG 0980 1IMG 0981 1IMG 0982 1

6.redna seja IO, 26.03.2015

Objavljeno 06 April 2015

IMG 0968 1IMG 0970 1IMG 0972 1