Program dela kluba za leto 2015

Objavljeno 16 Marec 2015

PROGRAM DELA KLUBA ZA LETO 2015


Izhodišča za pripravo plana dela kluba za leto 2015 so:


⦁    Nerealizirane naloge iz preteklega mandata
⦁    Sklepi občnega zbora in sej IO v tekočem letu
⦁    Razpoložljivi finančni viri in drugi materialni pogoji za delo kluba.


1. Organizacijsko-kadrovsko področje
Na organizacijsko kadrovskem področju bomo spremljali funkcioniranje obstoječe organizacijske strukture kluba in po potrebi spreminjali pravila kluba.
Število članov se iz leta v leto zmanjšuje, mladi upokojenci se ne včlanjujejo. To problematiko bomo sproti obravnavali na sejah IO in poskušali izdelati nove pristope pri pridobivanju novih članov. Problem je tudi članstvo  v več naših združenjih (IPA, Sever ipd.  - povsod članarine).
Imeli bomo 4 seje IO, vodstvo kluba pa bo sodelovalo tudi na 4 sejah zveze klubov.
O pridobivanju novega članstva bo na pobudo območnega kluba Maribor in zveze klubov programirana okrogla miza 14. aprila 2015.


2. Socialna dejavnost
Komisija, ki jo imamo za to problematiko bo delovala v smeri priprave dokončne slike socialnega položaja članov, ki so potrebni kakršne koli skromne pomoči in pozornosti ter načine njihovega zagotavljanja. Pri tem pričakujemo sodelovanje članstva, ki bi nas moralo obveščati o težavah kolegov, ki so jim blizu ali se družijo z njimi.


3. Šport, izleti, rekreacija, družabna srečanja
Na teh področjih smo bili doslej najbolj aktivni in uspešni.
Tekmovali bomo na vseh športnih prireditvah na mestni, republiški ravni ter na 35. športnih igrah naše Zveze upokojencev.
Skupaj z ostalimi združenji (Sever, IPA, sindikat) bomo organizirali družabna srečanja in prireditve ob Dnevu policije, Dnevu državnosti itd. Udeležili se bomo tudi tradicionalnega srečanja upokojencev vseh naših območnih klubov, ki je za letos predvideno na območju Ljubljane. Aktivi kluba bodo organizirali svoja tradicionalna srečanja.
Planinski izleti in rekreacija (telovadba) bodo organizirani v enakem obsegu kot lansko leto.
Na Vojskem bo prireditev ob 70. letnici smrti Maksa Perca. Program bo pripravil OK iz Nove Gorice enkrat v maju. OK se bomo o udeležbi pogovorili in organizirali.
Nadaljevali bomo delo na vsebinski izgradnji naše spletne strani z novimi vsebinami in prispevki članstva.


4. Medsebojno sodelovanje
Na naših občnih zborih in po potrebi na sejah IO kluba, bodo sodelovali predstavniki MNZ in GPU in nam predstavili aktualne dogodke in aktivnosti naših aktivnih kolegov.
Sodelovanje z drugimi našimi združenji bomo razširili na vse sorodne dejavnosti (šport, izleti, srečanja).
Naš član v skupščini ZZZS bo poročal o aktualnih dogajanjih v zdravstvu.
Po sporazumu o Medsebojnem sodelovanju Zveze klubov z MNZ in GPU, bomo letos na podlagi letnega načrta sodelovanja poskušali zagotavljati vsaj skromno pomoč nekdanjega delodajalca pri realizaciji nekaterih nalog našega kluba.
Aktivi bodo še naprej dobro sodelovali s PP na njihovih območjih.


5. Informiranje
Informiranje o vseh sklepih kluba bo tako potekalo preko spletne strani in vodij aktivov.


6. Prapor, priznanja
Na ravni zveze bomo  organizirali  usposabljanje za praporščake. Naš klub (aktivi) bodo določili člane, ki se bodo udeležili tega usposabljanja.
V skladu z letnim načrtom sodelovanja z GPU za leto 2015 bomo na ravni zveze klubov poskušali rešiti problematiko pogrebnega protokola z udeležbo aktivnih kolegov, svečane uniforme, praporščakov ipd. v skladu z akti GPU, ki bodo to urejali.


7. Finance
Viri sredstev so članarina, najemnine, vezana sredstva v banki in obresti od vezanih sredstev.
S 1.5.2014 (en prostor) in 1.6.2014 (ostali prostori) smo sklenili ustrezne pogodbe z novimi najemniki. Dogovorjene obveznosti s pogodbeniki so bile realizirane ažurno.
Glede na določene prihodke nastale z novimi najemniki, je IO kluba sklenil, da za enkrat ohranimo vse dejavnosti kluba v takšnem obsegu kot doslej in da delitev članarine na klub in aktive ostane v razmerju 55% in 45% (oz. 11 in 9 evrov).
Finančni načrt za leto 2015 po postavkah prihodkov in stroškov je sestavni del tega plana, ki ga bo sprejel občni zbor kluba.

Ljubljana,12.3.2015

 

FINANČNI NAČRT KLUBA ZA LETO 2015  
 
Sklad 1.1.2015 19.498,00  
 
PRIHODKI  
Članarina 7.300,00  
Najemnine 10.000,00  
Prefakturirani stroški 300,00  
Obresti 300,00  
Prihodki skupaj 17.900,00  
 
STROŠKI  
Elektrika 300,00  
Obratovalni stroški 100,00  
Pisarniški material 1.100,00  
PTT stroški 600,00  
Stroški plačilnega prometa 400,00  
Zavarovalna premija 300,00  
Računovodske storitve 540,00  
Šport, izleti,družabno srečanje 3.000,00  
Podjemne pogodbe 3x 4.300,00  
Sejnine in prevozi na seje 500,00  
Pogrebni stroški 400,00  
Pogostitve članov 1.400,00  
Dotacije drugim društvom 1.000,00  
Davek od dohodka 1.500,00  
Adaptacija prostorov Pržanj po aneksu 2.300,00  
 
Skupaj stroški 17.740,00  
 
 
     

Poročilo o delu kluba za leto 2014

Objavljeno 16 Marec 2015

                           POROČILO O DELU KLUBA ZA LETO 2014


Izhodišča za pripravo tega poročila so:
⦁    Pravila kluba
⦁    Sklepi občnega zbora
⦁    Sklepi IO kluba
⦁    Nerealizirane naloge iz preteklega mandata
⦁    Razpoložljivi viri sredstev in drugi materialni pogoji za delo kluba.

1.    Organizacijsko-kadrovsko področje
Klub je deloval v skladu s Pravili in sicer v 10 aktivih. Skupaj je bilo 443 članov (319 moških in 124 žensk), umrlo jih je 18, izstopilo na lastno željo 9, črtanih zaradi neplačevanja članarine 14, kar je skupaj 41 članov manj. Na novo je bilo sprejetih 19 članov.
Z aktivnostmi pri pridobivanju novih članov ne moremo biti zadovoljni. O tej problematiki smo razpravljali na več sejah IO kluba, kljub temu se stanje ni izboljšalo. Po podatkih se vidi, da je še slabše.
Imeli smo 4 seje IO in redni občni zbor. Na volilnem občnem zboru je bil imenovan nov izvršni odbor kluba.

Preučili in predlagali smo tudi spremembe in dopolnitve Pravil kluba in Pravilnika o priznanjih ter tudi Pravil zveze, v smislu racionalizacije in poenostavitve izvajanja nekaterih njihovih določb (število klubov, aktivov, pridruženo članstvo, oblike priznanj ipd).
Sprejeli smo spremembe Sklepa o prejemkih in povračilih.

2.    Socialna dejavnost
Komisijo, ki jo imamo je naredila precejšen korak v smeri popolnega  pregleda članov, ki so potrebni kakršne koli skromne pomoči in pozornosti. Premalo je bilo sodelovanja članstva, ki bi lahko obveščali klub o kolegih, ki so odšli v domove ali pa so potrebni kakšne pozornosti.

3.    Šport, izleti, rekreacija, družabna srečanja
Na področjih športa, izletov, rekreacije in družabnih srečanj smo najbolj številni, aktivni in rezultatsko uspešni. Tekmovali smo na športnih igrah Zveze klubov, in tekmovanjih v organizaciji drugih društev na mestni, območnih in republiški ravni – povsod z zelo lepimi uspehi.
Skupaj z združenjem Sever smo organizirali priredite ob Dnevu Policije v Policijski akademiji, kar je bilo z vidika stroškov najbolj ustrezno, naš prispevek je znašal 300 evrov.
Bilo je 10 organiziranih planinskih izletov, na skupnem družabnem srečanju  v organizaciji Zveze in Kluba Iz Murske Sobote je bilo 18 članov iz Ljubljane.
Aktivi so organizirali vsak svoje srečanje, kot je to običajno vsako leto. Povsod je bila dobra udeležba.
4. Medsebojno sodelovanje
Naših sej, IO in občnega zbora, so se udeležili tudi predstavniki MNZ in GPU, ter nam predstavili aktualno problematiko dela naših aktivnih kolegov.
Sodelovanje z drugimi združenji je potekalo zelo dobro.
Na IO smo obravnavali izvajanje Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z GPU in ugotovili, da je stanje slabše kot prej, saj nismo deležni nekaterih materialnih pogojev za delo (npr. za administrativno poslovanje). Enako velja tudi za druge območne klube, kar se sedaj rešuje na ravni Zveze klubov, z novim letnim načrtom sodelovanja za leto 2015.
Dva naša člana sta bila predstavnika v najpomembnejših javnih zavodih (ZPIZ in ZZZS), ki jim je leta 2013 potekel mandat. Za novo mandatno obdobje je bil v ZZZS ponovno imenovan en naš član; v ZPIZ-u pa nimamo več svojega predstavnika. Na volilnem občnem zboru sta predstavila aktualno problematiko.
5. Informiranje
Vzpostavili smo spletno stran  klub.udmnzlj.com. Elektronsko pošto ima le 168 članov  tako, da sicer informiranje še vedno poteka preko aktivov, na srečanjih in navadni pošti.

6. Prapor, priznanja
Prapor se pogosto uporablja, na žalost le ob pogrebnih svečanostih. Z Združenjem Sever smo se pogovarjali tudi o skupnem usposabljanju in uniformi praporščakov ter uporabi na uradnih prireditvah. GPU nam je zagotovila uniforme. O uporabi se še nismo dogovorili. IO je imenoval govorca in praporščaka za pogrebne svečanosti.
Priznanj  nismo podeljevali.

7. Finance
Viri sredstev za  leto 2014 so bili:
⦁    članarina v višini 20 EUR, od tega 9 EUR za dejavnost aktivov in 11 EUR za dejavnost kluba;
⦁    najemnine za prostore v Pržanju, načrtovane prihodke smo presegli, saj imamo vse prostore zasedene in za katere uporabniki in najemniki redno plačujejo dogovorjene stroške;
⦁    v Pržanu imamo lastniki prostorov novega upravnika, ki nas redno obvešča o vsem kar se tam dogaja (npr.:potrebna popravila in investicije, ki jih moramo kot lastniki financirati);
⦁    obresti od vezanih sredstev v bankah.

Finančno poročilo za leto 2014 je sestavni del tega poročila.
Ljubljana, 10.3.2015                                                                       Predsednik kluba
                                                                                                              Niko Jurišič

                             FINANČNO POROČILO ZA LETO 2014
Sklad 1.1.2014              18.833,00    
PRIHODKI
Članarine                7.041,00    
Najemnine                8.005,00    
Obresti                    322,00    
Prefakturirani stroški                    815,00    
PRIHODKI SKUPAJ              16.183,00    
STROŠKI
Elektrika                    770,00    
Obratovalni stroški                    60,00    
Pisarniški material                1.137,00    
PTT stroški                    585,00    
Stroški plačilnega prometa                    386,00    
Zavarovalne premije, Pržan,                    300,00    
Računovodske storitve                    539,00    
Material za tekmovanje in drugo                    166,00    
Podjemne pogodbe 3x                4.564,00    
Sejnine in prevozi na seje                    262,00    
Startnine, prijavnine                    520,00    
Avtobusni prevozi, Ižakovci                    528,00    
Pogrebni stroški                    343,00    
Pogostitve članov, Portal                2.644,00    
Dotacije drugim društvom, aktivom                1.390,00    
Davek na dohodek                1.325,00    
SKUPAJ STROŠKI              15.519,00    
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
ODHODKI                    664,00    
SKLAD 31.12.2014              19.498,00    
     
     
     
     
     

Zapisnik 5. redne seje izvršnega odbora z dne 26.11.2014

Objavljeno 16 Marec 2015

ZAPISNIK
5. redne seje Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki je bila dne  26.11.2014 ob 10.00 uri v prostorih kluba v Pržanu, C.A.Bitenca 68, Ljubljana.

PRISOTNI: Jurišič Niko – predsednik, Leban Gabrijel in Mihičinac Niko (tudi predsednik Aktiva Grosuplje) – podpredsednika, predstavniki aktivov: Adlešič Marjan – Kočevje, Kugler Zdenko – Kamnik, Popelar Mirko – Litija, Burilov Mihael - Ljubljana,  Majerič Slavko-Ribnica, Rom Ludvik – Vrhnika, Popović Mirko – NO, Čas Tomo, Čas Marija

ODSOTNI: Zupan Branko – Ivančna Gorica, Stanković Dragutin – športni referent, Rom Janez – Domžale, Gorjan Robert, Mišetič Milena - tajnica

Sejo je odprl predsednik Niko Jurišič in predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1.    Pregled zapisnika 4. seje IO
2.    Prostori Pržanj
⦁    pogodba s Čas d.o.o.
⦁    vzdrževanje objekta (sanacija strehe, meja)
3.    Finančno stanje in delitev članarine
4.    Aktivnosti do konca leta
⦁    družabna srečanja
⦁    jubilanti
⦁    čestitke
5.    Razno

Pred začetkom seje po točkah dnevnega reda je g. Tomo Čas predstavil delo svojega kompetenčnega centra za izobraževanje varnostnega osebja, ki se izvaja v naših prostorih v Pržanu. V zvezi s tem je nekatere člane IO zanimala vsebina strokovnega usposabljanja za več vrst poklicev, število prijavljenih, stroški izobraževanja, primerjava s Policijsko akademijo ipd. Dobili so ustrezne odgovore.
Ogledali smo si vse prostore, ki so na novo adaptirani tako, da so sedaj primerni za izobraževanje, kasneje pa bodo tudi za druge dejavnosti.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb in dopolnitev.

AD1
Zapisnik 4. seje je bil soglasno sprejet.


AD2
Uvodna predstavitev je odgovorila na vprašanja večkratne problematike in velike stroške kluba za prostore v Pržanu.
Predsednik je na kratko prikazal neposredne stroške investicij v samo zgradbo in pripadajoče stroške za ta namen (npr.:sanacija strehe ipd).
Sprejet je bil
SKLEP: člani IO so sprejeli informacijo o prostorih v Pržanu, ki je tudi osnova za predstavitev na občnem zboru kluba 2015.

AD3
Predsednik je povedal, da trenutno finančno stanje ustreza prihodkom iz naslova najema prostorov, ne ustreza pa plačilu članarine (35 članov ni plačalo za leto 2014, 15 pa za leto 2013 in 2015). Dvoletne neplačnike bomo pisno obvestili, da naj plačajo članarino sicer pa jih bomo skladno s Pravili črtali iz članstva.
Pogovarjali smo se tudi o Sklepu o prejemkih in povračilih in odločili, da za enkrat prejemki po tem sklepu ostanejo nespremenjeni.

AD4
Do konca leta bodo aktivi organizirali družabna srečanja.
Klub bo povabil jubilante in članom poslal novoletne čestitke in položnice za plačilo članarine za leto 2015, ki znaša 20,00 evrov.
Sprejet je bil
SKLEP: -  klub pravočasno pošlje aktivom seznam članov;
⦁    na družabno srečanje Aktiva Ljubljana se povabi tudi vse jubilante in vodje vseh aktivov.
 
AD5
Vodja aktiva Ljubljana Mihael Burilov je kritiziral, da klub ni nič obveščal o akciji za pregled prostate, kar pomeni pomanjkanje občutka za kolege;

Slavko Majerič je predstavil spletno stran Kluba Ljubljana in Zveze klubov ter potrebo po sodelovanju pri pripravi novih vsebin.


Sestanek je bil zaključen ob 12.00 uri.


                                                              
                                    predsednik Niko Jurišič

Zapisnik rednega letnega občnega zbora z dne 14.05.2014

Objavljeno 16 Marec 2015

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ
MAKSA PERCA LJUBLJANA
Kotnikova 8 a
1000 LJUBLJANA


Z A P I S N I K
rednega letnega Občnega zbora upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana, ki je bil dne, 14. 5. 2014 ob 10. uri v Galeriji, Kotnikova 8 v Ljubljani

S pozdravom vsem prisotnim je predsednik kluba g. Niko Jurišič predlagal dnevni red občnega zbora:

1.    Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov;
⦁    delovnega predsedstva,
⦁    verifikacijske komisije,
⦁    zapisnikarja in overitelja zapisnika,
2.    pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika rednega občnega zbora z dne 28. 3. 2013;
3.    obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2013 in sprejem zaključnega računa za leto 2013;
4.    obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2014
5.    razno

Predlagal je tudi dodatno točko k dnevnemu redu in sicer:

5.   točka – volitve članov Nadzornega odbora in s tem imenovanje volilne komisije pod 1.      
      točko dnevnega reda
      
točka razno postane 6. točka dnevnega reda

Dnevni red s predlogom o dodatni točki je bil sprejet.


AD/1 otvoritev OZ in izvolitev njegovih organov:
V skladu s sprejetim dnevnim redom je predsednik Niko Jurišič predlagal organe zbora:

⦁    v delovno predsedstvo: Roberta Gorjana za predsednika, Janeza Roma in Zdenko Čelik za člana;
⦁    v verifikacijsko komisijo: Zdenka Kuglerja za predsednika ter Eda Kocuvana in Slavka Majeriča za člana;
⦁    za zapisnikarico Marijo Čas;
⦁    za overitelja zapisnika Žareta Ivanoviča in Milana Anželja
⦁    volilno komisijo: Adlešič Marjana za predsednika, in Leban Gabrijela ter Jožeta Medveda za člana

Predlagani organi so bili soglasno sprejeti.

Pri finančnem poročilu o delu kluba za leto 2013 je predsednik kluba izpostavil tiste postavke, ki odstopajo od načrtovanih. Viri sredstev za leto 2013 so bili članarina, najemnina za prostore v Pržanu ter obresti od vezanih sredstev. Načrtovani prihodki iz naslova najemnin niso bili doseženi.

V poročilu Nadzornega odbora je bilo ugotovljeno, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato NO predlaga, da se finančno poročilo za leto 2013 sprejme.

Častno razsodišče ni obravnavalo nobenega primera.

Predsednik kluba je predlagal razpravo za vsa poročila.

G. Gorjan je seznanil OZ, da mu je prenehal mandat v svetu Zavoda (ZPIZ) medtem ko je bil Niko Jurišič ponovno imenovan v ZZZS.

Po predstavitvi poročil je bila obširna razprava. G. Burilov je opozoril, da finančno poročilo nima uradne glave kluba in ne podpisa, in da so podjemne pogodbe visoka postavka v finančnem poročilu. G. Jurišič mu je odgovoril, da je bil v zvezi s tem sprejet sklep na IO 23. 4. 2014. Veliko je bilo razprave okrog delitve članarine in o soodločanju aktivov o porabi 9 € članarine. Burilov je dejal, da razmerje 11:9 ni realno in predlaga 50% razmerje medtem ko je Rom predlagal, da se to ukine in imamo skupno blagajno, iz katere se financira po glavi aktiva. Predlagal je tudi, da se na sejo IO povabi računovodski servis, ki naj pove kaj je je dovoljeno in kaj ne, potem pa se naprej tako dela. G. Popovič je dejal, da Klub dela zakonito, notranje delitve sredstev pa je potrebno doreči.

Sklep: Poročilo o delu, Finančno poročilo in Poročilo NO se s pripombami sprejme. Proti so bili  3 člani.


Ad/4 Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2014.

Predsednik je povedal, da so Izhodišča za pripravo plana dela kluba za leto 2014 nerealizirane naloge iz preteklega mandata, sklepi OZ in sej IO v tekočem letu in razpoložljivi finančni viri in drugi materialni pogoji za delo kluba.

Po predstavitvi programov je bila razprava, v kateri je bilo kar nekaj predlogov. G. Čas je povedal, da ga moti diskusija in da se problemi v zvezi s članarino in drugimi nerešenimi zadevami naj  rešijo na IO in se ne zlorablja OZ za reševanje teh problemov, ker OZ nima natančnega vpogleda v to. Predlagal je tudi, da se ne glasuje o predlogih, da pa se sprejme sklep, da se na IO dogovorijo o teh stvareh in s predlogom pridejo pred OZ.

Predlog Časa je bil dan na glasovanje. Proti so bili štirje prisotni, ostali so bili za.

G. Popovič je še predlagal, da so srečanja upokojencev (enkrat na leto) stvar kluba ne pa aktivov.

Sklep: Program dela kluba za leto 2014 in Finančni plan za leto 2014 se sprejmeta. 3 prisotni so bili proti, ostali so bili za.

Ad/5 volitve članov NO

Predlog novega NO:

Predsednik Mirko Popovič
Član: Franc Tuškej
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na občnem zboru po preteku 20 minut prisotnih več kot 20 članov, da je v skladu s 23. členom Statuta občni zbor sklepčen in da lahko nadaljuje z delom.


AD/2 pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika OZ z dne 28. 3. 2013

Predsednik Niko Jurišič je povzel zapisnik občnega zbora z dne 28. 3. 2013 in povedal, da so bili vsi sklepi, sprejeti na zadnjem OZ realizirani, zato daje zapisnik v potrditev.

Na zapisnik je imel pripombe Mihael Burilov in sicer, da zapisnik ni podpisan s strani overiteljev, da je napaka v 7. točki, da so trije predsedniki namesto predsednika in dveh podpredsednikov in da se zaključni račun na OZ ni potrjeval.

Janez Rom je predlagal, da naj bo sklic OZ v zakonitem roku pred oddajo zaključnega računa in ne šele maja.

Njegov predlog je bil soglasno sprejet.

Mihael Burilov je dejal, da naj bo gradivo za občni zbor posredovano članom vsaj 14 dni pred sklicem seje in da se zapisnik posreduje izvršnemu odboru do konca tekočega leta.

Tudi njegov predlog je bil soglasno sprejet.

Predsednik kluba Niko Jurišič je komentiral, da, če se gradivo pošlje prej, ljudje pozabijo ali izgubijo gradivo in bi bilo v tem primeru tik pred sejo še enkrat obvestiti članstvo.

Drugih pripomb ni bilo zato je bil zapisnik z omenjenimi pripombami soglasno potrjen.

AD/3 Obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2013 in sprejem zaključnega računa za leto 2013

Predsednik kluba Niko Jurišič je najprej podal poročilo o delu kluba za leto 2013. Povedal je, da je delo kluba temeljilo na sklepih Občnega zbora, Programu dela in razpoložljivih finančnih sredstvih. Še vedno se ukvarjamo s kadrovsko problematiko, saj je članstvo še vedno v upadanju, prav tako je problematično tudi neplačevanje članarine. Socialna dejavnost se odvija v glavnem v aktivih. Komisija je naredila precejšen korak v smeri popolnega pregleda članov, ki so potrebni kakršne koli pomoči in pozornosti.

O športni dejavnosti članov kluba je dejal, da smo bili na tem področju tudi v letu 2013 najbolj številni, aktivni in tudi rezultatsko uspešni.

Predsednik kluba je še poročal o drugih uspešnih aktivnostih na področju rekreacije, izletov in družabnih srečanj ter prireditev.

Sodelovanje z drugimi združenji je potekalo zelo dobro. Največ se sodeluje z Zvezo društev upokojencev.

Nerealizirana je naloga vzpostavitve spletne strani sicer pa je informiranje potekalo preko aktivov in na srečanjih.

Glede priznanj bo na IO dogovorjeno, kako obeležiti 45 letnico kluba in s tem v zvezi tudi podelitev priznanj.

Član: Ivan Kern

Najprej je bil sprejet sklep, da so volitve javne – soglasno sprejet
Razrešitev g. Rajsarja – soglasno sprejeto
Izvolitev novega NO (predsednik, dva člana) – soglasno sprejeto.


Ad/6 razno

Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, se je predsednik delovnega predsedstva vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter zaključil občni zbor.

Zapisala:                                                                                    delovni predsednik:

Marija Čas                                                                                     Robert Gorjan

Overitelja zapisnika:

Žare Ivanovič      _______________________

Milan Anželj          _____________________

Zapisnik seje IO aktiva Ljubljana, 04.02.2015

Objavljeno 17 Februar 2015

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob začetku leta pripravi pregled oziroma poročilo o delu v preteklem letu in hkrati pripravi program dela za tekoče leto. Tako je bila prva seja IO aktiva Ljubljana v letu 2015 izvedena 4. februarja 2015 v gostišču Portal v Ljubljani.

Poročilo o delu je pripravil sekretar Žarko Ivanovič. Pri obravnavi posameznih sklopov poročila smo prisotni ugotovili, da je program dela za 2014 realiziran. To nam je uspelo, ker smo kar nekaj naših načrtovanih aktivnosti lahko realizirali skupaj z drugimi (IO kluba Maks Perc, Sever, IPA, vodstvo PU Ljubljana, ...). Pri pregledu dela smo v poročilu predstavili prispevek posamezne komisije. Komisija za socialne zadeve skrbi, da tisti, ki so gibalno omejeni, v domovih za ostarele ipd. ne izgubijo stika s klubom, v okviru te skupine pa se spremlja tudi stanje med člani in članicam, ki so težje bolni. Komisija za kadrovanje, sodelovanje in priznanja skrbi iskanje in včlanjevanje novih članov, ocenjuje vzroke za osip članstva, pripravo predlogov za priznanja kluba. Delo komisije za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete je med člani najbolj prepoznano po organizaciji srečanja članov aktiva Ljubljana ob zaključku leta. Seveda poleg tega dogodka, je komisija aktivna tudi pri organizaciji srečanja z vodstvom PU Ljubljana, organizaciji dogodkov, skupaj z drugimi.

Pri obravnavi predloga programa dela smo bili enotni, da je vsebinsko podoben programu prejšnjega leta in s tem za realizacijo zahtevnejši za IO, predvsem zaradi težav pri pridobivanju novih članov, neaktivnosti ali slabe obveščenosti članov aktiva. Tu vidimo določen izziv v IO in upamo, da ga bomo uspešno realizirali.

Poročilo o delu in program dela s predvidenimi finančnimi stroški se vsako leto pošlje IO kluba.

Po zaključku seje smo prisotni člani IO aktiva Ljubljana nadaljevali druženje ob dobri hrani in pijači.

                                                                                                                   Mihael Burilov    

20150204 14252020150204 142545