Zapisnik rednega letnega občnega zbora z dne 14.05.2014

Objavljeno 16 Marec 2015

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ
MAKSA PERCA LJUBLJANA
Kotnikova 8 a
1000 LJUBLJANA


Z A P I S N I K
rednega letnega Občnega zbora upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana, ki je bil dne, 14. 5. 2014 ob 10. uri v Galeriji, Kotnikova 8 v Ljubljani

S pozdravom vsem prisotnim je predsednik kluba g. Niko Jurišič predlagal dnevni red občnega zbora:

1.    Otvoritev občnega zbora in izvolitev njegovih organov;
⦁    delovnega predsedstva,
⦁    verifikacijske komisije,
⦁    zapisnikarja in overitelja zapisnika,
2.    pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika rednega občnega zbora z dne 28. 3. 2013;
3.    obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2013 in sprejem zaključnega računa za leto 2013;
4.    obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2014
5.    razno

Predlagal je tudi dodatno točko k dnevnemu redu in sicer:

5.   točka – volitve članov Nadzornega odbora in s tem imenovanje volilne komisije pod 1.      
      točko dnevnega reda
      
točka razno postane 6. točka dnevnega reda

Dnevni red s predlogom o dodatni točki je bil sprejet.


AD/1 otvoritev OZ in izvolitev njegovih organov:
V skladu s sprejetim dnevnim redom je predsednik Niko Jurišič predlagal organe zbora:

⦁    v delovno predsedstvo: Roberta Gorjana za predsednika, Janeza Roma in Zdenko Čelik za člana;
⦁    v verifikacijsko komisijo: Zdenka Kuglerja za predsednika ter Eda Kocuvana in Slavka Majeriča za člana;
⦁    za zapisnikarico Marijo Čas;
⦁    za overitelja zapisnika Žareta Ivanoviča in Milana Anželja
⦁    volilno komisijo: Adlešič Marjana za predsednika, in Leban Gabrijela ter Jožeta Medveda za člana

Predlagani organi so bili soglasno sprejeti.

Pri finančnem poročilu o delu kluba za leto 2013 je predsednik kluba izpostavil tiste postavke, ki odstopajo od načrtovanih. Viri sredstev za leto 2013 so bili članarina, najemnina za prostore v Pržanu ter obresti od vezanih sredstev. Načrtovani prihodki iz naslova najemnin niso bili doseženi.

V poročilu Nadzornega odbora je bilo ugotovljeno, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato NO predlaga, da se finančno poročilo za leto 2013 sprejme.

Častno razsodišče ni obravnavalo nobenega primera.

Predsednik kluba je predlagal razpravo za vsa poročila.

G. Gorjan je seznanil OZ, da mu je prenehal mandat v svetu Zavoda (ZPIZ) medtem ko je bil Niko Jurišič ponovno imenovan v ZZZS.

Po predstavitvi poročil je bila obširna razprava. G. Burilov je opozoril, da finančno poročilo nima uradne glave kluba in ne podpisa, in da so podjemne pogodbe visoka postavka v finančnem poročilu. G. Jurišič mu je odgovoril, da je bil v zvezi s tem sprejet sklep na IO 23. 4. 2014. Veliko je bilo razprave okrog delitve članarine in o soodločanju aktivov o porabi 9 € članarine. Burilov je dejal, da razmerje 11:9 ni realno in predlaga 50% razmerje medtem ko je Rom predlagal, da se to ukine in imamo skupno blagajno, iz katere se financira po glavi aktiva. Predlagal je tudi, da se na sejo IO povabi računovodski servis, ki naj pove kaj je je dovoljeno in kaj ne, potem pa se naprej tako dela. G. Popovič je dejal, da Klub dela zakonito, notranje delitve sredstev pa je potrebno doreči.

Sklep: Poročilo o delu, Finančno poročilo in Poročilo NO se s pripombami sprejme. Proti so bili  3 člani.


Ad/4 Obravnava in sprejem programa dela kluba in finančnega načrta za leto 2014.

Predsednik je povedal, da so Izhodišča za pripravo plana dela kluba za leto 2014 nerealizirane naloge iz preteklega mandata, sklepi OZ in sej IO v tekočem letu in razpoložljivi finančni viri in drugi materialni pogoji za delo kluba.

Po predstavitvi programov je bila razprava, v kateri je bilo kar nekaj predlogov. G. Čas je povedal, da ga moti diskusija in da se problemi v zvezi s članarino in drugimi nerešenimi zadevami naj  rešijo na IO in se ne zlorablja OZ za reševanje teh problemov, ker OZ nima natančnega vpogleda v to. Predlagal je tudi, da se ne glasuje o predlogih, da pa se sprejme sklep, da se na IO dogovorijo o teh stvareh in s predlogom pridejo pred OZ.

Predlog Časa je bil dan na glasovanje. Proti so bili štirje prisotni, ostali so bili za.

G. Popovič je še predlagal, da so srečanja upokojencev (enkrat na leto) stvar kluba ne pa aktivov.

Sklep: Program dela kluba za leto 2014 in Finančni plan za leto 2014 se sprejmeta. 3 prisotni so bili proti, ostali so bili za.

Ad/5 volitve članov NO

Predlog novega NO:

Predsednik Mirko Popovič
Član: Franc Tuškej
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je na občnem zboru po preteku 20 minut prisotnih več kot 20 članov, da je v skladu s 23. členom Statuta občni zbor sklepčen in da lahko nadaljuje z delom.


AD/2 pregled realizacije sklepov in sprejem zapisnika OZ z dne 28. 3. 2013

Predsednik Niko Jurišič je povzel zapisnik občnega zbora z dne 28. 3. 2013 in povedal, da so bili vsi sklepi, sprejeti na zadnjem OZ realizirani, zato daje zapisnik v potrditev.

Na zapisnik je imel pripombe Mihael Burilov in sicer, da zapisnik ni podpisan s strani overiteljev, da je napaka v 7. točki, da so trije predsedniki namesto predsednika in dveh podpredsednikov in da se zaključni račun na OZ ni potrjeval.

Janez Rom je predlagal, da naj bo sklic OZ v zakonitem roku pred oddajo zaključnega računa in ne šele maja.

Njegov predlog je bil soglasno sprejet.

Mihael Burilov je dejal, da naj bo gradivo za občni zbor posredovano članom vsaj 14 dni pred sklicem seje in da se zapisnik posreduje izvršnemu odboru do konca tekočega leta.

Tudi njegov predlog je bil soglasno sprejet.

Predsednik kluba Niko Jurišič je komentiral, da, če se gradivo pošlje prej, ljudje pozabijo ali izgubijo gradivo in bi bilo v tem primeru tik pred sejo še enkrat obvestiti članstvo.

Drugih pripomb ni bilo zato je bil zapisnik z omenjenimi pripombami soglasno potrjen.

AD/3 Obravnava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2013 in sprejem zaključnega računa za leto 2013

Predsednik kluba Niko Jurišič je najprej podal poročilo o delu kluba za leto 2013. Povedal je, da je delo kluba temeljilo na sklepih Občnega zbora, Programu dela in razpoložljivih finančnih sredstvih. Še vedno se ukvarjamo s kadrovsko problematiko, saj je članstvo še vedno v upadanju, prav tako je problematično tudi neplačevanje članarine. Socialna dejavnost se odvija v glavnem v aktivih. Komisija je naredila precejšen korak v smeri popolnega pregleda članov, ki so potrebni kakršne koli pomoči in pozornosti.

O športni dejavnosti članov kluba je dejal, da smo bili na tem področju tudi v letu 2013 najbolj številni, aktivni in tudi rezultatsko uspešni.

Predsednik kluba je še poročal o drugih uspešnih aktivnostih na področju rekreacije, izletov in družabnih srečanj ter prireditev.

Sodelovanje z drugimi združenji je potekalo zelo dobro. Največ se sodeluje z Zvezo društev upokojencev.

Nerealizirana je naloga vzpostavitve spletne strani sicer pa je informiranje potekalo preko aktivov in na srečanjih.

Glede priznanj bo na IO dogovorjeno, kako obeležiti 45 letnico kluba in s tem v zvezi tudi podelitev priznanj.

Član: Ivan Kern

Najprej je bil sprejet sklep, da so volitve javne – soglasno sprejet
Razrešitev g. Rajsarja – soglasno sprejeto
Izvolitev novega NO (predsednik, dva člana) – soglasno sprejeto.


Ad/6 razno

Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, se je predsednik delovnega predsedstva vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter zaključil občni zbor.

Zapisala:                                                                                    delovni predsednik:

Marija Čas                                                                                     Robert Gorjan

Overitelja zapisnika:

Žare Ivanovič      _______________________

Milan Anželj          _____________________

Zapisnik seje IO aktiva Ljubljana, 04.02.2015

Objavljeno 17 Februar 2015

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob začetku leta pripravi pregled oziroma poročilo o delu v preteklem letu in hkrati pripravi program dela za tekoče leto. Tako je bila prva seja IO aktiva Ljubljana v letu 2015 izvedena 4. februarja 2015 v gostišču Portal v Ljubljani.

Poročilo o delu je pripravil sekretar Žarko Ivanovič. Pri obravnavi posameznih sklopov poročila smo prisotni ugotovili, da je program dela za 2014 realiziran. To nam je uspelo, ker smo kar nekaj naših načrtovanih aktivnosti lahko realizirali skupaj z drugimi (IO kluba Maks Perc, Sever, IPA, vodstvo PU Ljubljana, ...). Pri pregledu dela smo v poročilu predstavili prispevek posamezne komisije. Komisija za socialne zadeve skrbi, da tisti, ki so gibalno omejeni, v domovih za ostarele ipd. ne izgubijo stika s klubom, v okviru te skupine pa se spremlja tudi stanje med člani in članicam, ki so težje bolni. Komisija za kadrovanje, sodelovanje in priznanja skrbi iskanje in včlanjevanje novih članov, ocenjuje vzroke za osip članstva, pripravo predlogov za priznanja kluba. Delo komisije za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete je med člani najbolj prepoznano po organizaciji srečanja članov aktiva Ljubljana ob zaključku leta. Seveda poleg tega dogodka, je komisija aktivna tudi pri organizaciji srečanja z vodstvom PU Ljubljana, organizaciji dogodkov, skupaj z drugimi.

Pri obravnavi predloga programa dela smo bili enotni, da je vsebinsko podoben programu prejšnjega leta in s tem za realizacijo zahtevnejši za IO, predvsem zaradi težav pri pridobivanju novih članov, neaktivnosti ali slabe obveščenosti članov aktiva. Tu vidimo določen izziv v IO in upamo, da ga bomo uspešno realizirali.

Poročilo o delu in program dela s predvidenimi finančnimi stroški se vsako leto pošlje IO kluba.

Po zaključku seje smo prisotni člani IO aktiva Ljubljana nadaljevali druženje ob dobri hrani in pijači.

                                                                                                                   Mihael Burilov    

20150204 14252020150204 142545

  

5. redna seja Izvršnega odbora kluba

Objavljeno 01 December 2014

IMAG0029-1IMAG0031-2IMAG0034-3IMAG0035-4

5. redna seja IO kluba- vabilo

Objavljeno 17 November 2014

glava kluba

Št.: 32 /2014

Datum: 12.11.2014

VSEM ČLANOM IZVRŠNEGA ODBORA

Na podlagi 31. člena pravil kluba Ljubljana sklicujem 5. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v sredo 26. novembra 2014 ob 10.00 uri

v prostorih kluba v Pržanu, C.A.Bitenca 68, Ljubljana

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 4. seje IO
  2. Prostori Pržanj

-         pogodba s Čas d.o.o.

-         vzdrževanje objekta (sanacija strehe, meja)

  1. Finančno stanje in delitev članarine
  2. Aktivnosti do konca leta

-         družabna srečanja

-         jubilanti

-         čestitke

  1. Razno

Prosim, da udeležbo na seji sporočiš na tel. 01 433 83 92 ali Milena 041 256 575.

PREDSEDNIK KLUBA

                                                                                                       Niko Jurišič, l.r.

Priloge:

-         Zapisnik 4. seje

-         Delitev članarine

-         Predlog pogodbe Čas - Klub

VABLJENI:

-         člani IO

-         podpredsednik

-         Popović Mirko, predsednik NO

Zapisnik 4. seje IO z dne 14.05.2014

Objavljeno 17 November 2014

logo-1

Št.: 16 /2014

Ljubljana, 20.5.2014

ZAPISNIK

4. redne seje Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki je bila dne 14.5.2014 ob 9.00 uri v Galeriji, Kotnikova 8, Ljubljana.

PRISOTNI: Jurišič Niko – predsednik, Leban Gabrijel in Mihičinac Niko (tudi predsednik Aktiva Grosuplje) – podpredsednika, predstavniki aktivov: Adlešič Marjan – Kočevje,Rom Janez – Domžale, Kugler Zdenko – Kamnik, Popelar Mirko – Litija, Burilov Mihael - Ljubljana, Majerič Slavko-Ribnica, Rom Ludvik – Vrhnika, Robert Gorjan, Mišetič Milena-tajnica

ODSOTNI: Zupan Branko – Ivančna Gorica, Stanković Dragutin – športni referent

Sejo je odprl predsednik Niko Jurišič in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Priprave na občni zbor
  2. Razno

 

AD1

Zapisnik 3. seje je bil soglasno sprejet.

Dogovorili smo se, da bomo člane organov občnega zbora določili pred samim občnim zborom; za predsednika volilnega občnega zbora je bil potrjen Gorjan Robert.

Člani IO so dobili še preostalo gradivo za občni zbor ( zapisnik lanskega občnega zbora, poročilo nadzornega odbora). Vodja aktiva Ljubljana je zahteval, da se celotno gradivo za sejo, oz. občni zbor pošilja pravočasno sicer ni možno ustrezno razpravljati.

Člani IO so ponovno opozorili, da je potrebno postavke finančnega poročila podrobneje razdeliti.

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri.

                                                                                                         Niko Jurišič

                                                                                                          predsednik