Delitev članarine

Objavljeno 17 November 2014

DELITEV ČLANARINE

 

Podlaga za delitev članarine so:

 

  1. Naloge kluba
  2. Naloge aktivov
  3. Letni operativni programi kluba in aktivov

1. Naloge kluba in plačilo stroškov iz 11 evrov članarine

 

-          vodenje evidenc članstva

-          pobiranje članarine (osebno in preko položnic)

-          vse administrativne (evidence) in finančne naloge v zvezi s porabo članarine

-          kupovanje kuvert z logotipom, papirja, čestitk, znamk

-          poštne storitve

-          plačevanje ustreznih davkov in prispevkov

-          plačevanje stroškov po Sklepu o prejemkih in povračilih… (sejnine, potni stroški, pogrebni stroški, govori ipd)

-          organizacija in plačevanje udeležbe naših tekmovalcev na športnih igrah (treningi, prijavnine, ½ dnevnice, prevozi, tarče, strelivo, vabe za ribiče ipd)

-          plačevanje avtobusnih prevozov po sklepih IO kluba (Vojsko, družabna srečanja, ….)

-          nakup novoletnih daril (zadnja leta samo novoletne čestitke) za nekaj institucij in nekaj posameznikov (MNZ, Fakulteta za policijske vede, ZDUS, MZU ipd. – na podlagi potnih nalogov)

-          financiranje pogostitve za jubilante

-          delo socialne komisije in nakup ustreznih daril (domovi, bolnice, doma)

-          vse delo in stroški v zvezi z organiziranjem sej IO in občnega zbora (kava, voda, pogostitev)

-          plačilo vseh pogodbenih obveznosti (tajnik, predsednik, športni vodja) in obveznosti iz naslova sodelovanja z ostalimi združenji (npr. Dan policije)

-          organizacija rekreativno-izletniških dejavnosti

2. Naloge aktivov in plačilo stroškov iz 9 evrov članarine

-          informiranje članstva o sklepih IO in občnega zbora

-          manjši administrativni stroški v zvezi s korespondenco s člani aktivov (stroški iz dela članarine aktiva)

-          organizacija in izvedba tovariških srečanj (stroški iz dela članarine aktiva in iz žepa članov)

-          obiski doma, v domovih in bolnišnicah (stroški iz kluba)

-          organiziranje pogrebnih svečanosti (stroški iz kluba)

-          organizacija izletov (stroške iz dela članarine, iz kluba in iz žepa članov)

3.

Sedanja delitev članarina v razmerju 11 evrov (55%) za klub in 9 evrov (45%) za aktive je neustrezna, saj gre glede na opisane naloge preveč na aktive. Res je, da so to za ostale aktive (9) skromna sredstva, za aktiv Ljubljana pa jih je preveč; zaradi tega je varianta aktiva Ljubljana, ki so jo predlagali 10 evrov (50%) klub in 10 evrov (50%) aktivi, še bolj nesprejemljiva. S takšno delitvijo se stalno ukvarjamo na sejah IO.

4.

Edina možna rešitev je, da aktivi pripravijo svoj letni ovrednoteni program dela, ki ga uskladimo z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, na seji IO ter razdelimo kot postavko med odhodke oz. stroške v finančnem načrtu kluba Ljubljana za vsako leto.

5. Program dela

 

-          letni program dela kluba sprejme občni zbor, prav tako tudi finančni načrt za njegovo realizacijo

-          letni program dela aktivov se pripravi do konca januarja, ovrednoti in vključi v program dela kluba in finančni načrt kluba – te doslej še nismo delali.

 

 

Ljubljana, 10.11.2014

Pogodba o najemu prostora

Objavljeno 17 November 2014

ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE D.O.O., Prušnikova 74, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa direktorica Marija Čas (v nadaljevanju najemojemalec)

in

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ MAKSA PERCA, LJUBLJANA, Kotnikova 8a, 1000 Ljubljana, davčna številka 93358482, ki ga zastopa predsednik Niko Jurišič (v nadaljevanju najemodajalec), skleneta naslednjo

POGODBO

O NAJEMU POSLOVNEGA PROSTORA
  1. Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe je poslovni prostor na naslovu Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana katerega lastnik je najemodajalec.

Pogodbena površina najetega poslovnega prostora je 80 m2.

Poslovne prostore bo najemojemalec uporabljal za pisarne, kabinet in večnamensko učilnico.

Poslovni prostor se brez pisnega dovoljenja najemodajalca ne sme uporabljati za namene, ki v tej pogodbi niso navedeni.

Investicijske stroške plača najemodajalec.

  1. Finančne obveznosti - najemnina

Najemnina za prostore navedene v 3. odstavku 1. točke znaša 5,00 EUR mesečno na m2 (skupaj 80 m2).

Uporabnina se obračunava na osnovi dejanske uporabe prostorov na osnovi izstavljene naročilnice, ki znaša za večnamensko učilnico in kabinet 10 EUR na uro.

Plačilo najemnine iz 3. odstavka 1. točke se poračuna z izstavljenimi računi za uporabnino, vsakih 6 mesecev pa se opravi poračun najemnine in dejanskih stroškov elektrike s plačano uporabnino.

Najemojemalec bo obveznosti poravnaval na TR kluba, odprt pri NLB   0208 3001 3917 732. V kolikor bo najemojemalec zamudil s poravnavo obveznosti, si najemodajalec zaračuna zamudne obresti.

Mesečne stroške dejanske porabe elektrike, vode, ogrevanja in toaletnega materiala za skupne prostore objekta plača najemojemalec na podlagi računov, ki mu jih izstavi upravljavec skupnih prostorov.

  1. Adaptacijska dela najemojemalca pred najemom prostorov

Najemojemalec je z dovoljenjem najemodajalca vse prostore v izmeri 96 m2 adaptiral in sicer je: na novo uredil električno in drugo inštalacijo, zamenjal vse luči, zamenjal dve stekleni kupoli na stropu v dveh pisarnah, prebarval vsa okna in prebelil vse prostore, zamenjal trojna vrata, namestil dve novi klimi v večnamenski učilnici in eni pisarni, v vseh prostorih je bil položen laminat in opravljena so bila tudi druga manjša popravila.

Način in višina stroškov, ki jih bo najemodajalec povrnil najemojemalcu se določi z aneksom k tej pogodbi.

  1. Vzdrževanje poslovnega prostora

Najemojemalec mora pri uporabi poslovnega prostora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Brez pisnega dovoljenja najemodajalca nima pravice poslovnega prostora preurejati, niti izvajati prezidav ali adaptacij.

Ob koncu najemne dobe mora najemojemalec predati prostor v stanju, v kakršnega je prevzel in sicer po primopredajnem zapisku. Če se ugotovi, da se je zaradi uporabe poslovnega prostora, ki ni bila normalna, vrednost najetega prostora in posledično tudi ostalih prostorov v lasti najemodajalca zmanjšala, je najemojemalec odškodninsko odgovoren za nastalo škodo.

Najemojemalec bo omogočil vstop pooblaščenih delavcev najemodajalca zaradi nujnih del.

Najemojemalec skrbi za red in čistočo v najetem poslovnem prostoru, kot tudi na območju najemodajalca. Dela najemodajalca ali ostalih najemojemalcev ne sme motiti.

Najemojemalec se zavezuje povrniti vso škodo na področju poslovnega prostora ali v drugem prostoru oz. na napravi, ki je last najemodajalca, nastalo v zvezi z njegovim poslovanjem ali ki bi jo povzročil on ali osebe, za katere on odgovarja. Vso nastalo škodo mora najemojemalec tudi nemudoma prijaviti najemodajalcu.

  1. Trajanje pogodbe

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja.

Odpovedni rok je 12 mesecev od pisnega prejema odpovedi s strani najemodajalca.

Če najemojemalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 2. točke te pogodbe 3 mesece zaporedno, pogodba preneha.

Pogodba preneha tudi v primeru, ko najemojemalec en mesec pred tem obvesti najemodajalca, da najemnih prostorov ne bo več uporabljal.

  1. Končne določbe

Najemojemalec se zavezuje, da bo najemodajalcu takoj sporočil vsako spremembo naslova, imena, osebe, pooblaščene za zastopanje, lastništva, transakcijskega računa, statusnih sprememb ipd. Enako velja tudi za najemodajalca.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

  1. Začetek najema

Pogodba o najemu poslovnega prostora začne veljati 1. junija 2014.

Ljubljana, dne 28. maja 2014.

Najemodajalec:                                                                                             Najemojemalec:

Klub upokojenih delavcev MNZ                                                                        Čas d.o.o.  

     Maks Perc Ljubljana                                                                                     Marija Čas  

         Niko Jurišič