Seja IO aktiva Ljubljana, dne 12.01.2016

Objavljeno 23 Februar 2016

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob začetku leta pripravi pregled oziroma poročilo o delu v preteklem letu in hkrati pripravi program dela za prihajajoče leto. Tako je bila prva seja IO aktiva Ljubljana v letu 2016 izvedena 12. januarja 2016 v gostišču Portal v Ljubljani.

Poročilo o delu je pripravil sekretar Žarko Ivanovič. Pri obravnavi posameznih sklopov poročila smo prisotni ugotovili, da je program dela za 2015 skoraj v celoti realiziran. V letu 2015 se odbor sestal štirikrat. Na sejah smo pripravljali in ugotavljali realizacijo načrtovanih nalog. Delo smo temeljili na posameznih komisijah, ki smo jih kadrovsko v začetku leta okrepili. Srečanje članov aktiva Ljubljana kluba Maksa Perca Ljubljana v počastitev dneva policije smo realizirali skupaj z IO kluba Maks Perc Ljubljana, PVD Sever Ljubljana, IPA klubom Ljubljana, OPS Ljubljana in vodstvom PU Ljubljana. Pri pregledu dela smo v poročilu predstavili prispevek posamezne komisije. Komisija za socialne zadeve skrbi, da tisti, ki so gibalno omejeni, v domovih za ostarele ipd. ne izgubijo stika s klubom, v okviru te skupine pa se spremlja tudi stanje med člani in članicam, ki so težje bolni. Komisija za kadrovanje, sodelovanje in priznanja skrbi iskanje in včlanjevanje novih članov, ocenjuje vzroke za osip članstva, pripravo predlogov za priznanja kluba. Proti koncu leta je komisija pripravila predlog za podelitev priznanj posameznim članom Aktiva Ljubljana. Delo komisije za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete je med člani najbolj prepoznano po organizaciji srečanja članov aktiva Ljubljana ob zaključku leta. Seveda poleg tega dogodka, je komisija aktivna tudi pri organizaciji srečanja z vodstvom PU Ljubljana, organizaciji dogodkov, skupaj z drugimi.

Pri obravnavi predloga programa dela smo bili enotni, da je vsebinsko podoben programu prejšnjega leta in s tem za realizacijo zahtevnejši za IO, predvsem zaradi težav pri pridobivanju novih članov, neaktivnosti ali slabe obveščenosti članov aktiva. Tu vidimo določen izziv v IO in upamo, da ga bomo uspešno realizirali.

Poročilo o delu in program dela s predvidenimi finančnimi stroški se vsako leto pošlje IO kluba.

Po zaključku seje smo prisotni člani IO aktiva Ljubljana nadaljevali druženje ob dobri hrani in pijači.

Mihael Burilov      

seja

Seja IO aktiva Ljubljana, dne 10.11.2015

Objavljeno 13 November 2015

SEJA IZVRŠNEGA ODBORA AKTIVA LJUBLJANA

V torek, dne 10.11.2015 se je sestal izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana. Osrednja točka seje je bila organizacija in izvedba prednovoletnega srečanja članov aktiva Ljubljana. Seja je bila organizirana v prostorih kluba Maksa Perca Ljubljana, Kotnikova 8.

Na podlagi dnevnega reda smo najprej pregledali dogovore in sklepe prejšnje seje. V nadaljevanju smo se s pomočjo Milene seznanili s stanjem članstva aktiva. Na dan seje je na seznamu aktiva Ljubljana 252 članov. Članarine za leto 2015 ni poravnalo 39 članov, imamo pa poleg njih še 12 članov, ki članarine niso poravnali za leto 2014. Na podlagi teh podatkov smo ugotovili, da s finančnega vidika lahko pristopimo k organizaciji prednovoletnega srečanja, saj po dosedanjih izkušnjah na tovrstna srečanja uspemo privabiti med 70 in 80 članov.

Komisija za družabna srečanja, prireditve in organizacijo izletov je pridobila štiri ponudbe, ki jih je članom izvršnega odbora predstavil predsednik komisije Popovič. Glede na predstavljene ponudbe, smo ugotovili, da je pri enakovrednih ponudbah, cenovno najbolj ugodna ponudba gostišča Portal v Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da se prednovoletno srečanje organizira 9. decembra z začetkom ob 15.00 uri v gostišču Portal. Poleg srečanja članov aktiva Ljubljana, bo v gostišču Portal organizirano srečanje jubilantov kluba Maksa Perca Ljubljana. V razpravi je bilo dogovorjeno, da na srečanje povabimo tudi vse predsednike aktivov kluba Maksa Perca Ljubljana, direktorja PU Ljubljana in komandirje policijskih postaj s sedežem v Ljubljani. Na seji je bilo pripravljeno vabilo in dogovorjeno obveščanje in vabljenje udeležencev.

Na podlagi sklepa prejšnje seje, je predsednik komisije predstavil predloge za podelitev priznanj članom aktiva Ljubljana. Izvršnemu odboru kluba Maksa Perca Ljubljana bomo v obravnavo poslali predlog za pisno pohvalo za 34 članov oziroma članic, predlog za podelitev bronaste plakete za tri člane in eno članico ter predlog za podelitev srebrne plakete za dva člana.

                                                                                                                   Mihael Burilov      

Seja IO aktiva Ljubljana 10.11.2015

 

Seja izvršnega odbora aktiva Ljubljana, dne 19.10.2015

Objavljeno 13 November 2015

Izvršni odbor aktiva Ljubljana kluba upokojenih delavcev MNZ, Maks Perc Ljubljana, vsako leto ob zaključku leta organizira prednovoletno srečanje članov aktiva Ljubljana.

Priprave za organizacijo srečanja so se začele na seji IO aktiva Ljubljana, ki je bila 19.10.2015 v gostišču Portal v Ljubljani. Na seji smo se dogovorili, da komisija za družabna srečanja, organizacijo prireditev in izlete pripravi tri ponudbe, kjer bi se lahko organiziralo srečanje. Dogovorili smo se, da pri izbiri komisija upošteva naslednje: Da ima ponudnik ustrezno velik prostor (za cca. 100 oseb), ustrezno ponudbo hrane in da je cenovno v obsegu lanskoletnih stroškov organizacije srečanja.

Poleg dogovora o začetku iskanja ustreznih ponudb za organizacijo pred novoletnega srečanja, smo na seji obravnavali še predlog komisije za kadrovanje, sodelovanje in priznanja. Pri obravnavi predloga smo ugotovili, da ga je potrebno dopolniti. Komisiji je bilo naročeno, da do naslednje seje pripravi dopolnjen predlog dobitnikov priznanj kluba Maksa Perca Ljubljana na podlagi pravilnika o priznanjih.

                                                                                                                  Mihael Burilov      

Seja IO Ljubljana 19 10 2015 2

Zapisnik 6. redne seje IO, z dne 26.03.2015

Objavljeno 30 September 2015

glava zapisnik IO

ZAPISNIK

6. redne seje Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki je bila dne 26.3.2015 ob 9.00 uri v predavalnici št. 5, Fakultete za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.

PRISOTNI: Jurišič Niko – predsednik, Leban Gabrijel in Mihičinac Niko (tudi predsednik Aktiva Grosuplje) – podpredsednika, predstavniki aktivov: Adlešič Marjan – Kočevje, Kugler Zdenko – Kamnik, Popelar Mirko – Litija, Majerič Slavko-Ribnica, Rom Ludvik – Vrhnika, Zupan Branko – Ivančna Gorica, Stanković Dragutin – športni referent, Rom Janez – Domžale, Mišetič Milena – tajnica, Popović Mirko, Kern Ivan, Tuškej Franc – NO, Robert Gorjan

ODSOTNI: Kugler Zdenko – Kamnik, Škulj Ivan - Vrhnika

Sejo je odprl predsednik Niko Jurišič in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 5. seje IO
  2. Priprave na občni zbor
  3. Razno

 

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb in dopolnitev.

AD1

Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.

AD2

Predlagali smo člane v organe občnega zbora.

Pregledali smo vsa gradiva za občni zbor.

Finančno poročilo za preteklo leto in finančni načrt za tekoče leto morata biti podrobneje razdelana po posameznih postavkah.

Ponovno smo razpravljali o delitvi članarine (20 evrov) na klub 11 evrov in aktivi po 9 evrov na člana.

Sprejet je bil

SKLEP:

Občni zbor mora biti najkasneje do konca marca v tekočem letu; zapisnik pa napisan in podpisan do 31. maja v tekočem letu.

Sestanek je bil zaključen ob 10.00 uri.

                                                                                                         Niko Jurišič

                                                                                                          predsednik

7. redna seja IO kluba Maksa Perca Ljubljana, 30.09.2015- vabilo

Objavljeno 24 September 2015

Vabilo IO 30.09.2015 vabilo

Na podlagi 31. člena pravil kluba sklicujem 7. redno sejo Izvršnega odbora Kluba Maksa Perca Ljubljana, ki bo

v sredo 30. septembra 2015 ob 10.00 uri

v predavalnici št. 1, Fakultete za varnostne vede,

Kotnikova 8, Ljubljana

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 6. seje IO
  2. Informacija o sklepih IO Zveze klubov
  3. Organizacija letnega družabnega srečanja članov OK Slovenije, oktober 2015

-          Družabno srečanje naj bi bilo zadnji teden v oktobru 2015 (med 26. in 30.10), zbor ob 10.00 v Tacnu (golaž ali obara),11.00 odhod na izbrane destinacije (ogled gradu, vožnja z ladjico po Ljubljanici), 14.00 kosilo v Tacnu

  1. Finančno stanje in potrditev pogodbe in nekaterih stroškov nastalih v zvezi z aneksom k pogodbi Čas d.o.o. – stroški dovoljene adaptacije
  2. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

                                                                                 

                                                                                              PREDSEDNIK

                                                                                              Niko Jurišič, l.r.

VABLJENI:

-          Člani IO

-          Člani NO